Loading...

Program wychowawczo-profilaktyczny

Publicznej Katolickiej Szkoły Podstawowej
im. św. Jana Pawła II w Zakopanem

„W wychowaniu bardziej chodzi o to, aby człowiek stawał się coraz bardziej człowiekiem – o to,
aby bardziej był, a nie tylko więcej miał, aby więc poprzez wszystko co ma, co posiada,
umiał bardziej i pełniej być nie tylko z drugim, ale także i dla drugich.”

św. Jan Paweł II

Wstęp

Wychowanie i nauczanie w szkole oparte jest na koncepcji człowieka jako osoby, głoszonej przez Kościół katolicki, w szczególności na myśli i nauce św. Jana Pawła II o  godności osoby.

W realizacji swych zadań szkoła kieruje się słowami Karola Wojtyły: „Na szkołę patrzymy jak na poszerzony dom rodzinny, w którym treści ważne dla całego narodu są stale gruntowane w coraz to nowych pokoleniach”.

Celem wychowania według nauczania św. Jana Pawła II jest dojrzałość ludzka i dojrzałość chrześcijańska, a w konsekwencji odpowiedzialność za siebie i innych oraz za dobro wspólne w życiu rodzinnym i społecznym. W realizacji działań wychowawczych chcemy opierać się na przykładzie życia św. Jana Pawła II, który:

 • głosił prawdę,
 • nawoływał do codziennej, ludzkiej solidarności,
 • nawoływał do życia w wolności i sprawiedliwości,
 • w swoim nauczaniu podkreślał, że dzieci są nadzieją rodziców, kościoła i świata,
 • uczył młodych, że trzeba od siebie wymagać,
 • uświadamiał, że aby być wielkim trzeba się uczyć.

Patron św. Jan Paweł II

Wychowanie i nauczanie w szkole oparte jest na koncepcji człowieka jako osoby, głoszonej przez Kościół katolicki, w szczególności na myśli i nauce św. Jana Pawła II o  godności osoby.

W realizacji swych zadań szkoła kieruje się słowami Karola Wojtyły: „Na szkołę patrzymy jak na poszerzony dom rodzinny, w którym treści ważne dla całego narodu są stale gruntowane w coraz to nowych pokoleniach”.

Celem wychowania według nauczania św. Jana Pawła II jest dojrzałość ludzka i dojrzałość chrześcijańska, a w konsekwencji odpowiedzialność za siebie i innych oraz za dobro wspólne w życiu rodzinnym i społecznym. W realizacji działań wychowawczych chcemy opierać się na przykładzie życia św. Jana Pawła II, który:

 • głosił prawdę,
 • nawoływał do codziennej, ludzkiej solidarności,
 • nawoływał do życia w wolności i sprawiedliwości,
 • w swoim nauczaniu podkreślał, że dzieci są nadzieją rodziców, kościoła i świata,
 • uczył młodych, że trzeba od siebie wymagać,
 • uświadamiał, że aby być wielkim trzeba się uczyć.

Założenia programowe

 1. Zadaniem szkoły katolickiej jest przekazywanie wartości, norm i postaw. Wychowanie personalistyczne obejmuje całą osobowość człowieka i wszystkie aspekty jego życia. Dotyczy rozwoju duchowego, intelektualnego, emocjonalnego, fizycznego i społecznego.
 2. Wychowanie odbywa się poprzez wzmacnianie tego, co dobre, podejmowanie działań, które służą pełnemu rozwojowi człowieka oraz przeciwdziałanie postawom niszczącym jego godność.
 3. Wszyscy członkowie społeczności szkolnej znają program wychowawczo-profilaktyczny i są jego współtwórcami w kolejnych etapach jego realizacji.
 4. Wszyscy pracownicy szkoły zgodnie podejmują współodpowiedzialność za codzienną realizację programu wychowawczo-profilaktycznego w zakresie swoich obowiązków i kompetencji.
 5. Rodzice uczniów poprzez wybór szkoły katolickiej im. św. Jana Pawła II akceptują realizowany w szkole program  wychowawczo-profilaktyczny. Oznacza to spójność domu i szkoły w kształtowaniu osobowości uczniów i prowadzeniu ich do dojrzałości.
 6. Za przygotowanie harmonogramu i realizację planów wychowawczo-profilaktycznych w danym roku szkolnym odpowiedzialny jest wychowawca klasy, który w ścisłej współpracy z rodzicami uczniów, nauczycielami uczącymi daną klasę, duszpasterzem szkoły, pedagogiem szkolnym oraz dyrektorem planuje działania.
 7. Program i zrealizowane działania podlegają ewaluacji na koniec roku szkolnego.
 8. Nauczyciele, Wychowawcy i Rodzice uczniów własnym przykładem i konsekwencją przygotowują dzieci do pogłębiania wiary poprzez budowanie dobrych i zdrowych relacji z drugim człowiekiem.
 9. Cechami nauczycieli powinny być: odpowiedzialność,  dążenie  do  prawdy,  optymizm, wytrwałość i cierpliwość, umiejętność słuchania, dyskrecja, umiejętność przewidywania oraz otwartość na potrzeby i możliwości uczniów.
 10. Dla wszystkich osób będących w społeczności szkolnej wyznacznikiem podejmowanych działań jest Ewangelia.
 11. Od wszystkich pracowników szkoły oczekuje się stałej formacji oraz podnoszenia kompetencji wychowawczych.
 12. Proces wychowania jest realizowany w czasie zajęć dydaktycznych, przerw oraz podczas uroczystości szkolnych, świąt    kościelnych i narodowych, wycieczek, pielgrzymek, zajęć sportowych i rekreacyjnych.

Wychowanie i profilaktyka – to warto pamiętać

1. Najważniejsze czynniki wpierające prawidłowy rozwój oraz chroniące dzieci przed podejmowaniem zachowań ryzykownych i uzależnieniami, to:

 • silna więź z rodzicami,
 • zainteresowanie nauką szkolną i silna więź ze szkołą,
 • regularne praktyki religijne,
 • poszanowanie prawa, norm, wartości i autorytetów społecznych,
 • przynależność do pozytywnej grupy.

2. Główne czynniki wspierające i chroniące związane z rodziną:

 • wspierający i opiekuńczy rodzice,
 • harmonia w rodzinie,
 • bezpieczna i stabilna rodzina,
 • wspierające relacje z innymi dorosłymi i dziećmi,
 • silne normy i moralność rodziny.

3. Główne czynniki wspierające i chroniące związane ze szkołą:

 • poczucie przynależności;
 • pozytywny klimat szkoły;
 • prospołecznie nastawiona grupa rówieśnicza;
 • wymaganie od uczniów odpowiedzialności i udzielania sobie wzajemnej pomocy;
 • okazje do przeżycia sukcesu i rozpoznawania własnych osiągnięć;
 • zdecydowana niezgoda szkoły na przemoc.

4. Kolejność działań profilaktyczno-wychowawczych podejmowanych przez dorosłych wobec uczniów powinna być następująca:

 • przekazywanie wartości (człowiek, jego zdrowie, godność stanowią wartość, każdy człowiek jest osobą niepowtarzalną),
 • przekazywanie norm (należy chronić każdego człowieka, nie wolno go niszczyć, bić, dokuczać mu),
 • budowanie postaw i relacji.

5. Ucznia Katolickiej Szkoły Podstawowej im. św. Jana Pawła II powinny cechować następujące przymioty:

 • godność człowieka,
 • wiara,
 • prawda,
 • miłość,
 • radość,
 • szacunek dla innych,
 • przyzwoitość,
 • odpowiedzialność za siebie i innych,
 • rozwój,
 • piękno,
 • odwaga,
 • pracowitość,
 • samokontrola,
 • zaufanie,
 • wdzięczność.

Działania podejmowane przez szkołę

W ramach wzmacniania roli rodziny szkoła proponuje bieżącą współpracę z pedagogiem szkolnym przy rozwiązywaniu problemów.

W ramach działań szkoła podejmuje następujące działania wzmacniające:

1. Poczucie przynależności:

 • budowanie dobrego klimatu klasy poprzez działania wychowawcze wszystkich nauczycieli oraz w szczególnym stopniu wychowawcy klasy,
 • wyjazdy klasowe i szkolne,
 • wzmacnianie poczucia bycia Polakiem poprzez pielęgnowanie tradycji narodowych,
 • wzmacnianie poczucia bycia chrześcijaninem w Kościele Powszechnym,
 • wspólne przeżywanie świąt narodowych – uroczystości, akademie,
 • rekolekcje,
 • wspólne działania charytatywne,
 • bale i imprezy szkolne,
 • treningi umiejętności społecznych,
 • udział w zawodach sportowych.

2. Pozytywny klimat szkoły:

 • personalistyczne podejście do ucznia,
 • mocny nacisk na relacje w szkole bez rywalizacji,
 • budowanie poczucia wartości każdego ucznia poprzez umożliwienie mu rozwijania talentów oraz wyrównywania deficytów,
 • trening umiejętności rozwiązywania konfliktów,
 • jasne kryteria oceniania,
 • życzliwość i jasne, spójne zasady w codziennej pracy szkoły,
 • konsekwentne przestrzeganie zasad i granic.

3. Prospołecznie nastawiona grupa rówieśnicza:

 • wspólne organizowanie imprez szkolnych,
 • działania charytatywne w ramach szkolnego koła Wolontariatu oraz działań na rzecz innych wybranych przez uczniów w ramach indywidualnych zainteresowań,
 • wzmacnianie wzajemnej pomocy i uważności na potrzeby drugiego człowieka.

4. Wymaganie od uczniów odpowiedzialności  i udzielania sobie wzajemnej pomocy:

 • uczenie postaw prospołecznych w ramach wszystkich zajęć na terenie szkoły,
 • zwracanie uwagi na poziom relacji między uczniami,
 • promowanie pomocy koleżeńskiej,
 • konsekwentne przestrzeganie ustalonych zasad i regulaminów  z uwzględnieniem indywidualnej sytuacji ucznia.

5. Okazje do przeżycia sukcesu i rozpoznawania własnych osiągnięć:

 • jasne kryteria oceniania,
 • organizowanie na terenie szkoły kół zainteresowań,
 • organizowanie konkursów szkolnych,
 • udział w konkursach pozaszkolnych,
 • udział w zawodach sportowych,
 • praca w ramach projektów.

6. Zdecydowana niezgoda szkoły na przemoc:

 • warsztaty jak radzić sobie z emocjami,
 • trening zastępowania agresji,
 • empatia i asertywność w relacjach na co dzień,
 • konsekwencje w przypadku zachowań agresywnych; fizycznych i psychicznych.

7. Działania wspierające:

 • warsztaty dotyczące zdrowego odżywiania i prawidłowego trybu życia,
 • warsztaty na temat bezpiecznego korzystania z technologii komunikacyjno–informacyjnej,
 • warsztaty na temat zagrożeń związanych z substancjami psychoaktywnymi,
 • współpraca ze Szkołą dla Rodziców,
 • współpraca z Fundacją Edukacyjną „Działajmy Razem”,
 • współpraca z parafią p.w. Najświętszej Rodziny w Zakopanem,
 • współpraca z Fundacją Na Rzecz Oświaty i Wychowania „Anioły Miast”.

8. Budowanie tradycji szkolnych:

 • rozpoczęcie i zakończenie roku szkolnego Mszą św. w kaplicy szkolnej,
 • uczestnictwo we Mszach Św. Z racji pierwszego piątku miesiąca i innych świąt kościelnych,
 • Dzień Patrona Szkoły,
 • Dzień Komisji Edukacji Narodowej,
 • ślubowanie uczniów kl. I,
 • Święto Niepodległości,
 • Bal andrzejkowy,
 • Korowód Świętych,
 • Mikołajki,
 • Kiermasz Bożonarodzeniowy,
 • spotkanie wigilijne,
 • wystawienie Jasełek,
 • śniadanie wielkanocne,
 • apel z okazji rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 maja.
WYCHOWANIE I PROFILAKTYKA – „KU CZEMU I JAK” , CZYLI CELE SZCZEGÓŁOWE I SPOSOBY ICH REALIZACJI
WIARA,  PRAWDA, MIŁOŚĆ, GODNOŚĆ CZŁOWIEKA
CELE SZCZEGÓŁOWE SPOSOBY REALIZACJI ODPOWIEDZIALNI
Uczeń:    
uznaje, że Bóg jest Stwórcą świata codzienna modlitwa przed lekcjami,  codzienna modlitwa „Anioł Pański”, uczestnictwo we Mszy Świętej z racji Pierwszych Piątków miesiąca, lekcje religii, poznawanie przykładów świętych i błogosławionych zwłaszcza bliskich czasom współczesnym, uczestnictwo w szkolnych rekolekcjach wielkopostnych, praktyka sakramentu pojednania, nauka pieśni religijnych Katecheta, wychowawcy, nauczyciele, pedagog szkolny, dyrektor Wychowawcy klas, nauczyciel historii, nauczyciel języka polskiego, katecheta,
wie, że jest dzieckiem Bożym
wie, że jest przeznaczony do świętości
zna Dekalog i Przykazanie Miłości oraz rozumie ich znaczenie w życiu człowieka
rozumie potrzebę kształtowania sumienia dla właściwego wzrastania w wierze
Szuka prawdy
potrafi przyjąć uwagę i krytykę bez urazy
potrafi przyznać się do niewiedzy, do błędu, do popełnionego wykroczenia  
potrafi dzielić się zasługami i sukcesami z innymi – „nie tylko ja, inni też”
jest świadomie posłuszny swoim Rodzicom i nauczycielom obchodzenie świąt patriotycznych, pogłębianie wiedzy historycznej, pielgrzymki, opieka nad grobami żołnierzy
wobec osób starszych odnosi się z szacunkiem
szanuje i podtrzymuje polską historię i tradycję
zna i szanuje polskich bohaterów narodowych
wypowiada się poprawną polszczyzną wszystkie lekcje, lekcje języka polskiego, obchodzenie Dnia Języka Polskiego, Dnia Teatru, Dnia Czytelnictwa nauczyciel języka polskiego, wychowawcy
korzysta z dostępnych źródeł informacji lekcje informatyki, zajęcia przedmiotowe, korzystanie z biblioteki szkolnej, warsztaty dotyczące sensownego korzystania z mediów społecznościowych nauczyciel informatyki, nauczyciel biblioteki     wychowawcy klas, nauczyciele zajęć dodatkowych,     nauczyciele, wychowawcy, nauczyciel biologii, techniki,   nauczyciel WDŻ, wychowawcy, pedagog szkolny,
umie zorganizować swój czas na modlitwę, pracę, wypoczynek, bycie z innymi, zabawę, sport, rekreację godziny wychowawcze, wykorzystanie możliwości dziennika elektronicznego w kontekście planowania pracy, warsztaty na temat organizacji czasu
wie jak się zdrowo odżywiać lekcje techniki, godziny wychowawcze, lekcje biologii, udział w konkursach i projektach dotyczących racjonalnego odżywania się
rozumie pojęcie godności kobiety i mężczyzny lekcje WDŻ, godziny wychowawcze, lekcje biologii, lekcje religii, lekcje j. polskiego, rekolekcje, zajęcia z  pedagogiem szkolnym
prawidłowo ocenia zagrożenia dla swojego zdrowia i nie podejmuje działań przeciwko swojemu zdrowiu fizycznemu i psychicznemu
SZACUNEK DLA INNYCH, PRZYZWOITOŚĆ, ODPOWIEDZIALNOŚĆ ZA SIEBIE INNYCH
CELE SZCZEGÓŁOWE SPOSOBY REALIZACJI ODPOWIEDZIALNI
Uczeń:    
przyjmuje, że Bóg jest najwyższą instancją wartości, zasad moralnych i miłości  rozumie, że wiara i miłość do Boga i ludzi nie opiera się na emocjach lekcje religii, przykład dorosłych, wszystkie zajęcia szkolne Katecheta, wychowawcy, pedagog szkolny, dyrektor
rozpoznaje i nazywa emocje lekcje wychowawcze, warsztaty psychoedukacyjne, bieżące reagowanie w codziennych sytuacjach, warsztaty dotyczące korzystanie z portali społecznościowych, szeroko rozumianej „kultury w sieci” wychowawcy, nauczyciel informatyki
kształci umiejętność wyrażania uczuć,
zna sposoby radzenia sobie ze stresem
panuje nad głosem i słowami
wyraźnie i jasno formułuje wypowiedzi
pogłębia umiejętność komunikacji
przestrzega form grzecznościowych
rozwija w sobie umiejętność reagowania na nieakceptowane zachowania innych
potrafi rozwiązywać konflikty
potrafi okazać radość
potrafi się wspólnie bawić organizacja wspólnego świętowania urodzin, bale i dyskoteki szkolne, wycieczki nauczyciele, wychowawcy
dba o kulturę stroju ubierając się stosownie do wizerunku ucznia Szkoły Katolickiej przestrzeganie regulaminu stroju,  godziny wychowawcze na temat zasad kultury stroju, przykłady dorosłych Wychowawcy klas
dba o porządek w miejscu nauki codzienne funkcjonowanie w szkole wspierane przez dorosłych -systematyczne sprawdzanie wykonanych zadań, cierpliwe Wszyscy nauczyciele, pedagog szkolny
Systematycznie odrabia zadania
Wykonuje polecone prace
cierpliwie czeka na zabranie głosu zwracanie uwagi i pomoc w znalezieniu rozwiązań w sytuacji niewłaściwego zachowania Wychowawcy, pedagog szkolny
naprawia krzywdy
nie krzywdzi obmową, dokuczaniem wyśmiewaniem się
dba o dobro koleżanek i kolegów w zakresie niematerialnym i materialnym działalność na rzecz społeczności szkolnej, kolegów, koleżanek, rodziny, ludzi potrzebujących, przygotowywanie uroczystości, udział w życiu Kościoła Wychowawcy, pedagog szkolny, katecheta,
dba o dobro szkoły poznawanie przykładów życia, dyskusje, spotkania z ludźmi z innych kultur, wyjazdy, lektury, lekcje historii, lekcje j. polskiego, geografii, udział w akcjach na rzecz środowiska, uroczyste świętowanie Dnia Matki, Dnia Ojca, Dnia Babci i Dziadka, Dnia Nauczyciela, dokarmianie ptaków, zbiórki na rzecz zwierząt, dbanie o zieleń Wychowawcy, nauczyciel j. polskiego, historii, katecheta
dba o dobro rodziny
dba o dobro Ojczyzny
dba o dobro Kościoła
jest odważny
uznaje prawo innych do wolności
potrafi okazać wdzięczność i szacunek innym ludziom
ma szacunek wobec innych wyznań, narodów i kultur
szanuje zwierzęta i otaczającą przyrodę
ROZWÓJ, PIĘKNO, ODWAGA, PRACOWITOŚĆ  
CELE SZCZEGÓŁOWE SPOSOBY REALIZACJI ODPOWIEDZIALNI
Uczeń:    
kształtuje odpowiedzialność za siebie, za swój wpływ na innych, na środowisko naturalne, wspólnotę klasową, szkołę, rodzinę, Ojczyznę, Kościół   lekcje wychowawcze, lekcje religii, lekcje biologii, lekcje historii, interesowanie się otaczającym światem Katecheta, wychowawcy, nauczyciele, pedagog szkolny, dyrektor
potrafi przyznać się do błędu i go naprawić lekcje wychowawcze, warsztaty umiejętności społecznych, wszystkie zajęcia szkolne     Wychowawcy, nauczyciele przedmiotów        
Potrafi pomóc w zmartwieniu
dostrzega innych ludzi i ich potrzeby
umie korzystać z pomocy
potrafi pomóc innym bez narzucania swojej woli
potrafi zwrócić uwagę komuś, kto źle robi
jest wyrozumiały dla niedoskonałości innych
broni dobrego imienia innych
jest cierpliwy w dążeniu do celu
 SAMOKONTROLA, ZAUFANIE, WDZIĘCZNOŚĆ
CELE SZCZEGÓŁOWE SPOSOBY REALIZACJI ODPOWIEDZIALNI
Uczeń:    
dostrzega, że między wiarą a rozumem nie ma sprzeczności, że rozum służy poznawaniu prawd wiary, a wiara pomaga w zrozumieniu praw rządzących światem lekcje religii, lekcje wychowawcze, lekcje historii Katecheta, wychowawcy, nauczyciel historii
Umie stawiać sobie cele godziny wychowawcze, wszystkie zajęcia szkolne, działania charytatywne, wolontariat, codzienne działania w szkole, relacji z kolegami i koleżankami Wychowawcy, nauczyciele
rozróżnia dobro od zła
potrafi postawić obiektywne dobro nad własną wygodę
jest obowiązkowy
potrafi ponosić konsekwencje swoich wyborów
broni wartości
wspiera dobre dzieła
nie ulega względom i namowom wbrew swojemu sumieniu
Skip to content