Loading...

Deklaracja dostępności

Deklaracja dostępności Publicznej Katolickiej Szkoły Podstawowej im. św. Jana Pawła II w Zakopanem

Publiczna Katolicka Szkoła Podstawowa im. św. Jana Pawła II zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Strony Publicznej Katolickiej Szkoły Podstawowej im. św. Jana Pawła II w Zakopanem.

 • Data publikacji strony internetowej: 2020-09-01
 • Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2021-04-01

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

Treści niedostępne

 1. mogą zdarzyć się sytuacje, że pewne dokumenty opublikowane na stronie są niedostępne;
 2. mogą zdarzyć się sytuacje, że niektóre elementy serwisu/treści będą niedostępne z uwagi na ograniczenia systemowe serwisu – jego silnika, oraz szablonu, na którym został zbudowany, a ich zmiana wymagałaby poniesienia nadmiernych kosztów.
 3. Serwis może posiadać nagłówki w nieprawidłowej kolejności.
 4. Serwis nie posiada unikalnych tytułów stron.

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności

 • Deklarację sporządzono dnia: 2020-09-01
 • Deklarację została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia: 2021-04-08

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

 • Za rozpatrywanie uwag i wniosków odpowiada: s. mgr Alicja Antosik.
 • E-mail: dyrektor@ksp-zakopane.pl
 • Telefon: 18 20 12 654 (wew: 23)

Każdy ma prawo:

 • zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • zgłosić żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • wnioskować o udostępnienie niedostępnej informacji w innej alternatywnej formie.

Żądanie musi zawierać:

 • dane kontaktowe osoby zgłaszającej,
 • wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie,
 • wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeśli żądanie dotyczy udostępnienia w formie alternatywnej informacji niedostępnej.

Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni. Jeśli w tym terminie zapewnienie dostępności albo zapewnienie dostępu w alternatywnej formie nie jest możliwe, powinno nastąpić najdalej w ciągu 2 miesięcy od daty zgłoszenia.

Skargi i odwołania

Na niedotrzymanie tych terminów oraz na odmowę realizacji żądania można złożyć skargę do organu nadzorującego pocztą lub drogą elektroniczną na adres:

 • Organ nadzorujący: Parafia Rzymskokatolicka p.w. Najświętszej Rodziny
 • Adres: ul. Krupówki 1a, 34-500 Zakopane
 • E-mail: bofilipiak@gmail.com
 • Telefon: 605 296 959

Skargę można złożyć również do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Publiczna Katolicka Szkoła Podstawowa im. św. Jana Pawła II
ul. Kościeliska 47A, 34-500 Zakopane