Loading...

Dodatkowe dni wolne

Dodatkowe dni wolne od zajęć dydaktycznych w roku szkolnym 2023/2024

Podstawa prawna:

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz.U. z 2017 r., poz. 1603), § 5 ust. 1 pkt 1.

L.p.DataDzień tygodnia
1.2, 3 listopada 2023 r.czwartek i piątek po Uroczystości Wszystkich Świętych  
2.2 maja 2024 r.czwartek po 1 maja i przed 3 maja  
3.14, 15, 16 maja 2024 r. wtorek, środa, czwartek – egzamin ósmoklasisty  
4.17 maja 2024 r.piątek po egzaminie ósmoklasisty  
5.31 maja 2024 r.piątek po Bożym Ciele  

Dyrektor szkoły podstawowej, po zasięgnięciu opinii rady szkoły, a gdy rada nie została powołana – rady pedagogicznej, również rady rodziców i samorządu uczniowskiego, biorąc pod uwagę warunki lokalowe i możliwości organizacyjne szkoły, może, w danym roku szkolnym, ustalić dodatkowe dni wolne od zajęć dydaktyczno-wychowawczych w wymiarze do 8 dni; może równie ustalić mniejszą liczbę dni wolnych od zajęć, np. 6. 

s. Alicja Antosik
Dyrektor szkoły