Loading...

Regulamin zachowania

REGULAMIN ZACHOWANIA
UCZNIÓW PUBLICZNEJ KATOLICKIEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ
IM. ŚW. JANA PAWLA II W ZAKOPANEM

I. ZASADY OBOWIĄZUJĄCE NA TERENIE SZKOŁY:

 1. Kultura osobista uczniów
  1. Uczeń używa zwrotów grzecznościowych (np. „dzień dobry”, „szczęść Boże”, „przepraszam”, „do widzenia”, itp.) w stosunku do wszystkich pracowników szkoły, osób przybywających do szkoły oraz koleżanek i kolegów.
  2. W czasie rozmowy z pracownikami szkoły bądź innymi osobami dorosłymi uczeń zachowuje się z szacunkiem i przyjmuje odpowiednią postawę, tj. stoi, nie trzyma rąk w kieszeniach, nie żuje gumy, nie spożywa pokarmu.
  3. Uczeń nie używa zwrotów wulgarnych i obraźliwych.
  4. Szanuje mienie szkolne, koleżanek, kolegów i własne, nie niszczy go, utrzymuje w czystości.
  5. Uczeń dotrzymuje słowa, nie kłamie.
  6. Dba o swój wizerunek (patrz: punkt 4 niniejszego regulaminu: „Strój szkolny” oraz „Wizerunek ucznia” w Statucie Szkoły).
  7. Zaobserwowane przez siebie sytuacje, mogące stanowić zagrożenie (np. wystąpienie przemocy fizycznej lub werbalnej) zgłasza pracownikowi szkoły; nie pozostaje obojętny.
  8. Wykazuje się tolerancją wobec koleżanek i kolegów, nie obraża, nie wyśmiewa.
  9. Swoim zachowaniem nie naraża siebie ani innych osób na niebezpieczeństwo, tzn. nie przynosi do szkoły niebezpiecznych zabawek, ostrych przedmiotów, czasopism o treściach negatywnie wpływających na rozwój osobowy uczniów, używek. W trakcie trwania pandemii obowiązuje całkowity zakaz przynoszenia do Szkoły niepotrzebnych przedmiotów.
  10. Na jadalni oraz podczas spożywania posiłków gdziekolwiek na terenie szkoły, uczeń zachowuje się kulturalnie (np. nie rzuca jedzeniem, nie krzyczy przy stole, korzysta ze sztućców, odnosi po sobie talerz, zasuwa krzesło, itp.).
 2. Zachowanie uczniów w trakcie lekcji
  1. W wyznaczonym czasie uczniowie ustawiają się przed klasą i oczekują na przyjście nauczyciela.
  2. Uczniowie wchodzą do klasy w ciszy, nie przepychając się.
  3. W trakcie zajęć uczniowie nie jedzą, nie żują gumy, nie wstają z miejsca bez zgody nauczyciela.
  4. Jeżeli do sali wchodzi osoba dorosła, uczniowie wstają z miejsc, witają gościa, po czym w ciszy z powrotem zajmują swoje miejsca.
  5. Uczeń informuje nauczyciela o chęci zabrania głosu poprzez podniesienie ręki i nie zabiera głosu bez udzielonej mu zgody.
  6. Uczeń nie może używać telefonu, odtwarzacza mp3 oraz innych urządzeń elektronicznych i komunikacyjnych. Telefony oraz smartwatche należy oddawać do sekretariatu szkoły na cały czas przebywania w szkole w danym dniu.
  7. Uczniowie mają obowiązek niezwłocznego zgłaszania nauczycielowi uszkodzenia sprzętów i pomocy naukowych.
  8. W czasie trwania zajęć lekcyjnych uczeń nie może samodzielnie opuszczać terenu szkoły.
  9. Lekcja kończy się na wyraźny sygnał nauczyciela, dopiero wtedy uczeń może składać książki, przybory.
  10. Po lekcji uczniowie mają obowiązek pozostawić salę w czystości. Odpowiedzialni za to są wszyscy uczniowie w klasie, zaś stan czystości sali kontrolują dyżurni.
 3. Zachowanie uczniów podczas przerw
  1. Istnieje zakaz korzystania z telefonów i smartwatchów również podczas przerw. Uczeń może skorzystać ze swojego telefonu w sekretariacie w wyjątkowych sytuacjach, np. złego stanu zdrowia.
  2. Uczniowie nie mogą wychodzić poza teren szkoły.
  3. Uczniowie mają obowiązek zachowywać się bezpiecznie, nie stanowić zagrożenia dla innych, tj. nie popychać innych osób, nie siadać na parapetach, nie stosować przemocy fizycznej ani werbalnej, nie krzyczeć.
 4. Strój szkolny
  1. Uczeń do szkoły uczęszcza w stroju określonym dla ucznia PKSP w Zakopanem, tj. koszulka polo w kolorze białym (rękaw długi lub krótki) z logo szkoły, oraz spódnica/spodnie w kolorze czarnym lub granatowym o prostym kroju, sweter granatowy z logo szkoły, buty zamienne po szkole. W przypadku uczennic, spódnica nie powinna być krótsza niż 10 cm nad kolanem.
  2. W uroczyste dni uczniowie przychodzą do szkoły w stroju galowym, tj. w przypadku dziewcząt: białej bluzce z kołnierzykiem, żakiecie w kolorze granatowym z logo szkoły, krawatce bordo, spódnicy czarnej lub granatowej bądź spodniach w tychże kolorach, pantoflach harmonizujących ze strojem galowym; w przypadku chłopców: białej koszuli z kołnierzykiem, krawacie bordo, marynarce granatowej z logo szkoły, spodniach czarnych lub granatowych.  
  3. Uczniowie codziennie zmieniają w szkole obuwie.
  4. Uczniowie przychodzą do szkoły zadbani (krótkie, czyste paznokcie, włosy spięte) oraz bez makijażu.
  5. Uczniowie nie noszą biżuterii zagrażającej ich bezpieczeństwu (np. długich kolczyków, korali) ani też ostentacyjnych, mocno rzucających się w oczy ozdób.

II. NIEOBECNOŚCI:

 1. Uczeń może być zwolniony z zajęć, wyłącznie w uzasadnionych przypadkach, u wychowawcy klasy, nauczyciela, który prowadzi ostatnią lekcję przed wyjściem ucznia lub u dyrektora szkoły na pisemną prośbę rodziców/opiekunów.
 2. Usprawiedliwienie nieobecności ucznia powinno nastąpić w formie pisemnej u wychowawcy klasy nie dalej niż tydzień od dnia powrotu ucznia do szkoły.

III. AKTYWNOŚĆ:

 1. Uczeń powinien wykazywać się zaangażowaniem i inicjatywą w pracy na rzecz klasy, szkoły i środowiska.
 2. Uczeń winien godnie i chętnie reprezentować szkołę w miejscach publicznych i na wszelakich imprezach kulturalnych.

IV. NAGRODY I KARY:

 1. Uczeń może być nagrodzony za:
  1. rzetelny stosunek do nauki, wzorową postawę i systematyczne uczęszczanie na zajęcia lekcyjne;
  2. osiągnięcia w pracy pozalekcyjnej, tj. za udział w konkursach, olimpiadach przedmiotowych, zawodach sportowych, występach artystycznych;
  3. aktywną pracę na rzecz klasy, szkoły, środowiska lub innych osób;
  4. wysoką kulturę osobistą i wrażliwość na potrzeby innych.
 2. Nagrody mogą być udzielane w formie:
  1. pochwały wygłoszonej przez wychowawcę na forum klasy;
  2. pochwały wygłoszonej przez dyrektora szkoły na forum szkoły;
  3. listu pochwalnego dla ucznia;
  4. listu gratulacyjnego dla rodziców ucznia;
  5. wyróżnieniu na apelu szkolnym;
  1. nagrody rzeczowej, dyplomu.
 3. Uczeń będzie ukarany za:
  1. przekroczenie norm poszanowania dorosłych oraz kolegów i koleżanek, zachowanie aroganckie, lekceważący stosunek do pracowników szkoły;
  2. namawianie do złych zachowań/czynów;
  3. nieprzestrzeganie regulaminów i zarządzeń obowiązujących w szkole;
  4. dewastowanie mienia szkolnego;
  5. zakłócanie przebiegu lekcji;
  6. spóźnianie się na lekcje;
  7. kłamstwo;
  8. kradzież.
 4. Kara może być udzielana w formie:
  1. obniżenia oceny z zachowania;
  2. wpisania uwagi do dziennika elektronicznego;
  3. prac społecznych wykonywanych na rzecz szkoły;
  4. upomnienia ustnego udzielonego przez wychowawcę lub nauczyciela przedmiotowego na forum klasy;
  5. upomnienia pisemnego udzielonego przez wychowawcę;
  6. nagany ustnej udzielonej przez dyrektora na forum szkoły;
  7. wezwania rodziców do szkoły;
  8. zakazu uczestnictwa w imprezach szkolnych i atrakcjach pozalekcyjnych (np. dyskotekach, wycieczkach, wyjściach do kina) na okres do trzech miesięcy;
  9. wyłączenia z uczestnictwa w zajęciach lekcyjnych z całą klasą, w którym to czasie uczeń pracuje samodzielnie w odrębnym pomieszczeniu pod nadzorem wyznaczonego pracownika szkoły;
  10. zawieszenia w obowiązkach ucznia w porozumieniu z rodzicami na okres trzech dni;
  11. skreślenia ucznia z listy uczniów PKSP.

O każdym rodzaju karu informowani są rodzice/opiekunowie prawni.
UWAGA! Za przedmioty wartościowe (np. telefony komórkowe, odtwarzacze mp3, pieniądze) nieoddane do sekretariatu Szkoła nie ponosi odpowiedzialności.