Loading...

Projekt edukacyjny

„Szkolne Kółko Różańcowe Dzieci okazją, aby odkryć i pogłębić modlitwę różańcową”

Projekt adresowany do uczniów klas I-VIII Publicznej Katolickiej Szkoły Podstawowej im. Św. Jana Pawła II W Zakopanem

Różaniec dzięki swej łatwości i prostocie jest najpopularniejszą modlitwą wiernych Kościoła Katolickiego. W kilku objawieniach sama Matka Boża wskazała modlitwę różańcową jako najbardziej potrzebną ludzkości.

Założenia Projektu:

 1. Zapisywanie się do szkolnego kółka różańcowego dzieci nowych uczniów przez cały rok.
 2. Zapisy u s. Jadwigi Szczepaniak na świetlicy szkolnej.
 3. Odmawianie jednej dziesiątki modlitwy różańcowej każdego dnia.
 4. Udział w nabożeństwach różańcowych w październiku, oraz głębsze przeżywanie świąt ku czci Najświętszej Maryi Panny.
 5. Pogłębienie życia sakramentalnego.
 6. Naśladowanie Maryi w codziennym życiu

I. Uwagi wstępne. Charakterystyka projektu

Założeniem projektu jest ukazanie różańca jako jednej z najpopularniejszych modlitw Kościoła, którą zna każdy katolik.
Projekt podkreśla, że różaniec to nie tylko zwykła i prosta modlitwa, z której płynie niezwykła moc, ale również wskazywanie przez Maryję drogi pobożności, to spotkanie z Jej Synem, przypominanie głównych prawd wiary, a także modlitwa wstawiennicza w intencjach różnych spraw i potrzeb naszych czasów.

Różaniec jest modlitwą, w której „echem odbija się modlitwa Maryi” – pisze Jan Paweł II w liście Różaniec Najświętszej Maryi Panny.
Realizacja projektu pozwoli uczniom zrozumieć czym w istocie jest różaniec i jak można go odmawiać. Zgłębianie systematyczne treści pozwoli ukształtować oczekiwane postawy, pobudzi do wzrostu duchowego członków kółka oraz przyczyni się do umocnienia wiary.
Projekt jest też odpowiedzią na apel Matki Bożej, która wielokrotnie przychodząc na ziemię prosi o modlitwę różańcową.
Projekt przewiduje również realizację licznych zadań apostolskich takich jak: współpraca z Fundacją Na Rzecz Oświaty I Wychowanie „Anioły Miast” z siedzibą w Nowym Mieście n. Pilicą – warsztaty manualne, pieczenie ciastek, zabawę, udział w kiermaszach świątecznych, festynach rodzinnych, akcjach parafialnych na rzecz Hospicjum Jezusa Miłosiernego w Zakopanem, akcjach charytatywnych i innych.

Projekt zakłada także czynne uczestnictwo członków kółka w życiu liturgicznym parafii, poprzez szerzenie nabożeństwa różańcowych oraz przygotowanie Mszy świętych szkolnych.
W miesiącu październiku członkowie kółka będą zachęcać  wszystkich uczniów szkoły do odmawiania dziesiątki różańca każdego dnia.

W celu budowania więzi wspólnoty projekt przewiduje przygotowanie różnego rodzaju imprez okolicznościowych typu: wyjazdy do Sanktuariów Maryjnych, wyjazdy krajoznawcze, wyjścia na szlaki górskie, ogniska, i inne zabawy

II. Cele projektu.

 1. Kultywowanie modlitwy różańcowej i wdrażanie do codziennego jej odmawiania.
 2. Usystematyzowanie wiedzy na temat modlitwy różańcowej.
 3. Motywowanie do naśladowania cnót Maryi w życiu osobistym.
 4. Odpowiedź na apel Matki Bożej, która objawiając się zachęca do modlitwy różańcowej.
 5. Niesienie pomocy duchowej i materialnej bliźnim.
 6. Czynne uczestnictwo w październikowych nabożeństwach różańcowych oraz innych ku czci Matki Bożej.

III. Metody i formy realizacji.

 1. Cykliczne spotkania, (raz w miesiącu – jedna sobota), gry i zabawy, pogadanka, scenki ewangeliczne, dyskusja, mini wykład, prezentacje, swobodna rozmowa, modlitwa, pytania i odpowiedzi, adoracja, inscenizacje, wykonywanie prac plastycznych i gazetek, działalność charytatywna, filmy i piosenki religijne, czytanie Słowa Bożego, konkursy plastyczne, wyjazdy na wycieczki i pielgrzymki.
 2. Spotkania odbywać się będą w Domu Sióstr Zgromadzenia Córek Maryi Niepokalanej w Zakopanem na Bystrem, ul. Balzera 17 B.

IV. Treści programowe.

 1. Maryja czeka z pomocą.
 2. Różaniec – skarb, który trzeba odkryć.
 3. Złote myśli o różańcu.
 4. Różaniec – streszczeniem Ewangelii.
 5. Przygotowanie rozważań różańcowych.
 6. Gry i zabawy edukacyjne.
 7. Sakramenty święte jako pomoc na drodze do nieba.
 8. Czym jest różaniec? Historia różańca świętego.
 9. Objawienia fatimskie.
 10. Nabożeństwa i święta ku czci Matki Bożej.
 11. Tajemnice różańcowe.

V. Przewidywane osiągnięcia uczniów.

 1. Umie modlić się na różańcu i zna poszczególne jego części.
 2. Potrafi samodzielnie układać rozważania do poszczególnych tajemnic różańcowych.
 3. Systematycznie modli się na różańcu i kultywuje tę formę modlitwy w swoim środowisku.
 4. Potrafi skupić się podczas modlitwy.
 5. Zna poszczególne fakty z życia Maryi i Jej Syna.
 6. Pomaga innym.
 7. Zna historię różańca świętego i tajemnicę objawień fatimskich.
 8. Stara się naśladować Maryję w Jej pobożności i zaufaniu względem Boga.
 9. Chętnie bierze czynny udział w imprezach okolicznościowych.

VI. Etapy osiągania celów.

 1. Aktywne uczestnictwo w życiu Kościoła i parafii.
 2. Tworzenie i wykonywanie prac plastycznych. w ramach konkursów.
 3. Prezentacja prac uczniów na wystawach w szkole.
 4. Czynne uczestnictwo w nabożeństwach maryjnych.
 5. Pełnienie różnych funkcji związanych z przygotowaniem zaplanowanych zadań.
 6. Udział w zaplanowanych wyjazdach np. do Częstochowy.
 7. Analiza tekstów Pisma Świętego.
 8. Lektura prasy religijnej, prace z książką religijną.
 9. Modlitwa wspólnotowa, dyskusja, filmy religijne,  śpiew , gry i zabawy.