Loading...

Celem naszej szkoły jest przygotowanie uczniów do godnego i twórczego udziału w życiu współczesnego świata. Wspieramy wszechstronny rozwój naszych wychowanków uwzględniając ich indywidualne predyspozycje i zainteresowania.

Wyposażamy uczniów w rzetelną wiedzę, kształtujemy umiejętność wartościowania i podejmowania decyzji. Pomagamy w odnajdywaniu celu i sensu własnego istnienia.

Wychowujemy tak, by nasi absolwenci żyli w poszanowaniu godności osoby ludzkiej i w przywiązaniu do Kościoła i Ojczyzny.

Misja szkoły

Wychowywać by bardziej być a nie tylko mieć”

św. Jan Paweł II

Misją szkoły jest nauczanie i wychowanie młodego człowieka oparte na systemie wartości chrześcijańskich głoszonych przez Kościół katolicki. Szkoła opiera się w swej działalności na myśli i nauce Jana Pawła II na temat godności osoby. Wychowuje młodego człowieka w poszanowaniu prawdy, uczciwości, pokory, wspólnoty, twórczego myślenia, tolerancji, odpowiedzialności, wiary i osobistej więzi z Bogiem.

Misja szkoły wyznacza kierunek jej działania i wyraża się w następujących założeniach:

 1. Katolicka Szkoła Podstawowa im. św. Jana Pawła II w Zakopanem  jest szkołą publiczną, prowadzoną przez Parafię Rzymskokatolicką p.w. Najświętszej Rodziny w Zakopanem. Wychowanie i kształcenie w szkole jest oparte na chrześcijańskim systemie wartości głoszonym przez Kościół Katolicki. Jezus Chrystus jest punktem odniesienia, najwyższym Autorytetem, inspiracją dla uczniów, nauczycieli, wychowawców, rodziców.
 2. Głównym celem szkoły  jest pomoc młodemu człowiekowi we wszechstronnym rozwoju jego osobowości z uwzględnieniem indywidualnych zainteresowań i predyspozycji psychofizycznych, aby mógł on odnaleźć swoje miejsce w zmieniającej się rzeczywistości i dokonywać mądrych wyborów w różnych sytuacjach życiowych.
 3. Szkoła pragnie pomóc wychowankom w zdobyciu wiedzy i rozwinięciu ich uzdolnień i zainteresowań tak, aby okres pobytu w szkole był czasem, w którym ujawniać się będą ich możliwości i inicjatywy, umiejętności indywidualnego i zespołowego działania przygotowującego do odpowiedzialnych zadań dorosłego życia.
  „Uczcie się poznawać coraz to nowe przedmioty. Wiedza bowiem otwiera horyzonty i sprzyja duchowemu rozwojowi człowieka. Prawdziwie wielki jest ten człowiek, który chce się czegoś nauczyć.” ~św. Jan Paweł II – Łowicz.
 4. Zasadą działań wychowawczych, podejmowanych w  szkole, jest ścisła współpraca z rodziną, wzmacnianie jej roli wychowawczej, wsparcie, dokonujące się na różnych poziomach, szeroka współpraca ze środowiskiem lokalnym.
 5. Szkoła kształci i promuje postawy patriotyczne. Za niezmiennie ważną i aktualną uznaje zasadę „Bóg-Honor-Ojczyzna”. Ona jest fundamentem kształtowania postaw patriotycznych, podstawą do podejmowania działań na rzecz rozwoju Polski, poszanowania jej dziedzictwa kulturowego, inspiracją do odkrywania „małych ojczyzn”. Przez jej pryzmat uczymy się otwartości na inne kultury, poznajemy wartości, które w sobie niosą i wykorzystujemy je do własnego rozwoju. Niosąc w sobie pełną świadomość własnej tożsamości uczymy się funkcjonowania w wielokulturowym świecie. 

Wizja szkoły

Szkoła realizuje wartości katolickie i działa na zasadzie wspólnoty, w której wszyscy (uczniowie, rodzice, nauczyciele, pracownicy szkoły) czują się w równym stopniu odpowiedzialni za jej kształt i funkcjonowanie.

Naszą szkołę postrzegamy jako wspólnotę, w której nauczanie i wychowanie nie odbywa się wyłącznie podczas szkolnych zajęć dydaktycznych, ale obecne jest w aktywności pozalekcyjnej, kontaktach z rodzinami uczniów, współpracy z instytucjami zewnętrznymi i partnerami szkoły.

Pragniemy, aby absolwent naszej szkoły:

 1. Był człowiekiem wszechstronnie rozwiniętym.
 2. Reprezentował wysoki poziom intelektualny, psychiczny, społeczny, zdrowotny, moralny, kulturalny na miarę możliwości indywidualnych.
 3. Świadomie opowiadał się za wartościami ludzkimi i chrześcijańskimi.
 4. Był wrażliwy na potrzeby innych, sumiennie wypełniał swoje obowiązki, odznaczał się rzetelnością, uczciwością oraz poszanowaniem mienia społecznego.
 5. Kochał Ojczyznę – Polskę i świadomie podejmował naukę i pracę dla jej dobra.

Pragniemy, aby rodzice:

 1. Dawali odważnie świadectwo wiary i miłości Boga i bliźniego.
  „Rodzice powinni w atmosferze miłości stanowić przykład osobisty dla dzieci, wzór dla nich, który lepiej niż słowa potrafi wychowywać, wymaga to od rodziców wiele cierpliwości, mądrości i taktu”. ~św Jan Paweł II
 2. Czynnie współpracowali ze szkołą współtworząc atmosferę i tradycję szkoły.
 3. Przyczyniali się do spójnego oddziaływania szkoły i domu.
 4. Promowali szkołę w środowisku lokalnym.

Pragniemy, aby nauczyciele:

 1. Byli świadkami wiary, ludźmi bogatymi duchowo.
  „Drodzy nauczyciele (…) Młodzi was potrzebują. Oni poszukują wzorców, które byłyby dla nich punktem odniesienia. Oczekują odpowiedzi na wiele zasadniczych pytań, jakie nurtują ich umysły i serca, a nade wszystko domagają się od was przykładu życia” ~św. Jan Paweł II
 2. Chętnie podejmowali różne formy doskonalenia w celu podnoszenia kwalifikacji zawodowych.
 3. Byli ludźmi kreatywnymi, twórczymi, pełnymi inicjatywy i zaangażowania.
 4. Towarzyszyli swoim wychowankom w ich potrzebach emocjonalnych, duchowych, intelektualnych i kulturowych.