Loading...

RODO

Zakopane, 1.09.2020 r.

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informuje się, iż:

 1. Administratorem danych osobowych uczniów jest Dyrektor Publicznej Katolickiej Szkoły Podstawowej im. św. Jana Pawła II, ul. Kościeliska 47A, 34-500 Zakopane.
 2. Dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji zadań dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych, zgodnie z ustawą z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe oraz na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. c ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.
 3. Dane osobowe przechowywane będą w czasie zgodnym z przepisami w/w Ustawy oraz aktów wykonawczych.
 4. Dane osobowe Pani/Pana oraz uczniów nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej.
 5. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych i uczniów oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych osobowych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania (możliwość istnieje jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody, a nie na podstawie przepisów uprawniających administratora do przetwarzania tych danych).
 6. Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych z siedzibą przy ul. Stawki 2, 00–193 Warszawa, gdy uzna Pan/Pani, iż przetwarzanie danych osobowych dotyczących Pana/Pani oraz ucznia narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.
 7. Odbiorcami Pani/Pana oraz uczniów danych osobowych będą:
  – dostawcy systemów informatycznych i usług IT na rzecz Administratora
  – operatorom pocztowym i kurierom,
  – podmiotom świadczącym na rzecz Administratora usług niezbędnych do wykonania umowy lub świadczenia usługi,
  – organom i podmiotom uprawnionym na podstawie przepisów prawa do otrzymania Pani/Pana oraz dziecka danych osobowych.
 8. Pani/Pana dane osobowe oraz ucznia nie będą podlegały profilowaniu.
 9. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych wynikających z przepisów prawa jest obowiązkowe natomiast danych fakultatywnych jest dobrowolne.

Dyrektor szkoły
s. Alicja Antosik