Loading...
Funkcjonowanie szkoły w związku z COVID-19

Funkcjonowanie szkoły w związku z COVID-19

Zarządzenie nr 1/2021/22
Dyrektora Publicznej Katolickiej Szkoły Podstawowej
im. św. Jana Pawła II w Zakopanem

z dnia 27 sierpnia 2021 r.

w sprawie sposobu realizacji zadań Publicznej Katolickiej Szkoły Podstawowej
im. św. Jana Pawła II w Zakopanem w czasie epidemii.

Na podstawie art. 68 ust. 1 pkt 1 i 6 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz.1082) zarządzam, co następuje:


§ 1

Zarządzenie określa zasady funkcjonowania Publicznej Katolickiej Szkoły Podstawowej im. św. Jana Pawła II w Zakopanem zwanej dalej „szkołą”, w roku szkolnym 2021/2022 na podstawie wytycznych Ministra Edukacji i Nauki, Ministra Zdrowia i Głównego Inspektora Sanitarnego dla szkół podstawowych i ponadpodstawowych – tryb pełny stacjonarny.


§
2
Zadania administracyjne szkoły

 1. Sprawy administracyjne adresowane do dyrektora, rady pedagogicznej, rady rodziców i samorządu uczniowskiego należy kierować do sekretariatu szkoły w formie elektronicznej na adres: sekretariat@ksp-zakopane.pl, kontaktować się telefonicznie pod numer 503-998-402 lub bezpośrednio po telefonicznym uzgodnieniu terminu i warunków wejścia na teren szkoły.
 2. Dyrektor kontaktuje się z rodzicami i interesantami zdalnie, korzystając z poczty elektronicznej: e-mail na adres dyrektor@ksp-zakopane.pl lub telefonicznie pod numerem 512 681 561 a także bezpośrednio na podstawie wcześniejszego ustalenia terminu spotkania.
 3. Dyrektor przyjmuje skargi i wnioski złożone za pośrednictwem poczty elektronicznej lub telefonicznie w poniedziałki w godz. od 11:00 do 13:00.

§ 3
Organizacja działalności dydaktyczno-wychowawczo-opiekuńczej

 1. W szkole mogą przebywać osoby, u których nie ma widocznych objawów choroby wskazującej na infekcję dróg oddechowych.
 2. Każda osoba (uczeń, nauczyciel, pracownik szkoły, gość) przed wejściem do szkoły może być zobowiązana do zmierzeniu temperatury z użyciem termometru bezdotykowego.
 3. Uczeń u którego w czasie pobytu w szkole występują objawy mogące wskazywać na infekcję dróg oddechowych jest izolowany w pomieszczeniu do tego przeznaczonym, do czasu odebrania go przez rodziców/opiekunów.
 4. Na czas izolacji uczeń zakłada jednorazową maseczkę ochronną i ma zapewniony dystans minimum 2 m odległości od innych osób.
 5. Wychowawcy klas sporządzają wykaz danych kontaktowych rodziców/opiekunów  zapewniających szybką komunikację w przypadku zachorowania ucznia lub w przypadku stwierdzenia zakażenia w szkole.
 6. Na teren szkoły poza uczniami i pracownikami szkoły mogą wchodzić wyłącznie rodzice i opiekunowie uczniów oraz osoby, których wejście zostało wcześniej uzgodnione w sekretariacie szkoły.
 7. W okresie ograniczenia funkcjonowania szkoły, uczniowie których zajęcia realizowane są zdalnie mogą przebywać w szkole wyłącznie na warunkach określonych
  w Regulaminie organizacji zajęć szkolnych w formie kształcenia na odległość w roku szkolnym 2021/2022.
 8. Na stronie internetowej szkoły oraz przy wejściu do szkoły dostępne są następujące informacje:
 9. opracowane przez Ministerstwo Zdrowia komunikaty zawierające pouczenia jak należy postępować w przypadku stwierdzenia objawów zakażenia oraz numery telefonów instytucji z którymi należy się kontaktować, inspekcją sanitarną w sprawie koronawirusa +48 22 25 00 115 i numerami alarmowymi 999, 112.
 10. aktualne wytyczne Ministra Edukacji i Nauki, Ministra Zdrowia i Głównego Inspektora Sanitarnego dotyczące pracy szkół w okresie epidemii;
 11. zarządzenia i komunikaty dyrektora szkoły dotyczące organizacji pracy szkoły w czasie epidemii;
 12. zasady korzystania z gabinetu profilaktyki zdrowotnej;
 13. Budynek szkoły został podzielony na trzy strefy (ucznia, rodzica, żywienia) i dla każdej
  z nich ustalono odrębny reżim sanitarny.
 14. Pracownicy obsługi przydzieleni są do wykonywania zadań na stanowisku pracy
  w jednej strefie wymienionej w punkcie 9.
 15. Sale zajęć i części wspólne (korytarze, pomieszczenie do spożycia cateringu, biblioteka, sala zajęć ruchowych, sanitariaty, sekretariat, sale lekcyjne) są wietrzone co najmniej raz na godzinę, w czasie przerw między zajęciami, a także w dni wolne od zajęć szkolnych.
 16. W czasie zajęć szkolnych, bezpiecznymi środkami odkażającymi wycierane są ciągi komunikacyjne, poręcze, klamki, umywalki, baterie łazienkowe, toalety.
 17. W sanitariatach dostępne są plakaty prezentujące prawidłowe mycie rąk.
 18. W łazienkach i salach zajęć znajduje się płyn do dezynfekowania rąk z instrukcją prawidłowego odkażania rąk.
 19. Po zakończeniu zajęć szkolnych, pomieszczenia szkolne i teren przynależący do szkoły sprzątają i dezynfekują pracownicy obsługi zgodnie z przydziałem zadań.
 20. W zależności od poziomu zagrożenia epidemicznego zebrania z rodzicami prowadzone są w formie zdalnej.
 21. Na terenie szkoły zebrania z udziałem osób niebędących pracownikami szkoły mogą być organizowane wyłącznie po wcześniejszym uzgodnieniu z dyrektorem szkoły z zachowaniem ścisłego reżimu sanitarnego. Zaleca się, aby tego typu spotkania były organizowane w miarę możliwości w piątki.

§ 4
Strefa rodzica

 1. Pomieszczenia, w których mogą przebywać rodzice i osoby postronne należą do strefy rodzica i oznaczone są „STREFA RODZICA”.
 2. W pomieszczenia należących do strefy rodzica może przebywać nie więcej niż 2 osoby.
 3. Do strefy rodzica może wejść tylko jeden opiekun ucznia.
 4. Osoby postronne, których wejście do szkoły zostało uzgodnione telefonicznie są przeprowadzane do wyznaczonego miejsca spotkania przez pracownika obsługi.
 5. Rodzice, opiekunowie i osoby postronne zobowiązani są do zakrywania ust i nosa oraz zachowania 1,5 m dystansu w stosunku do osób przebywających w tym otoczeniu.
 6. Rodzice mają obowiązek zaopatrzyć swoje dziecko w maseczki do zastosowania w przestrzeni publicznej (zgodnie z aktualnymi przepisami prawa) oraz w szkole jeżeli wewnętrzne przepisy o organizacji pracy szkoły w okresie epidemii przewidują obowiązek noszenia maseczek przez uczniów.
 7. U wejścia do szkoły stoi stacja dezynfekcji rąk z funkcją mierzenia temperatury.
 8. Każda osoba wchodząca do budynku szkoły zobowiązana jest zdezynfekować ręce lub nałożyć jednorazowe rękawice ochronne.
 9. W pomieszczeniach należących do strefy rodzica wyznaczony pracownik obsługi nadzoruje przestrzeganie zasad określonych w ust. 2-6.


§ 5
Strefa ucznia

 1. Pomieszczenia, w których przebywają uczniowie należą do strefy ucznia i oznaczone są napisem: „STREFA UCZNIA”.
 2. W pomieszczeniach należących do strefy ucznia poza uczniami mogą przebywać wyłącznie nauczyciele, wyznaczeni pracownicy obsługi i osoby wykonujące zadania zawodowe związane z procesem edukacyjnym na podstawie odrębnych przepisów.
 3. Uczniowie i nauczyciele w strefie ucznia nie mają obowiązku zakrywania ust i nosa.
 4. W okresach ustalenia „strefy czerwonej” dla terenu w którym szkoła ma siedzibę, zakrywanie ust i nosa jest obowiązkowe dla wszystkich osób przebywających na terenie szkoły.
 5. Po wyjściu z szatni przed wejściem do sali lekcyjnej uczniowie zobowiązani są do dokładnego umycia rąk lub dezynfekcji rąk płynem odkażającym.

Obowiązują ogólne zasady higieny: częste mycie rąk (po przyjściu do szkoły należy bezzwłocznie umyć ręce), ochrona podczas kichania i kaszlu oraz unikanie dotykania oczu, nosa i ust.

 • Nauczyciele i inni pracownicy szkoły wyposażeni są w osobiste środki ochrony (rękawiczki, środki do dezynfekcji rąk, środki do dezynfekcji przyborów i pomocy szkolnych).
 • Oddziały szkolne mają na stałe przydzieloną szatnię, sale lekcyjne, łazienki i część korytarza szkolnego, które określa plan zajęć lekcyjnych.
 • Wyposażenie sali zajęć szkolnych dostosowane jest do wytycznych a uczniowie mają przydzielone stałe miejsca przy stolikach.

Przedmioty i sprzęty znajdujące się w sali, których nie można skutecznie umyć, uprać lub dezynfekować, należy usunąć lub uniemożliwić do nich dostęp. Przybory do ćwiczeń (piłki, skakanki, obręcze itp.) wykorzystywane podczas zajęć należy czyścić lub dezynfekować.

 • Uczniowie w czasie przerw międzylekcyjnych oprócz przerwy śniadaniowej przebywają w wyznaczonej części korytarza lub na boisku szkolnym na świeżym powietrzu.
 • Wychowawcy klas w uzgodnieniu z rodzicami ustalają dla każdego oddziału szczegółowe zasady spożywania drugiego śniadania, zapewnienia uczniom dostępu do wody pitnej, zasad przechowywania podręczników i przyborów szkolnych.
 • Zajęcia wychowania fizycznego odbywają się na powietrzu lub w sali zajęć ruchowych.
 • Nauczyciele na pierwszych zajęciach w roku szkolnym 2021/2022 i po każdej zmianie wytycznych dla szkół i przepisów wewnątrzszkolnych ustalają z uczniami szczegółowe zasady profilaktyki zakażeń odpowiednie do rodzaju prowadzonych zajęć.
 • Dla uczniów z udokumentowanymi chorobami przewlekłymi w porozumieniu z rodzicami ustalane są dodatkowe środki ostrożności dotyczące funkcjonowania w szkole.
 • W okresach ustalenia „strefy czerwonej” dla terenu w którym szkoła ma siedzibę, obowiązuje plan zajęć szkolnych dostosowany do zalecenia rotacyjnego przychodzenia uczniów poszczególnych klas do szkoły, rozpoczynania oraz kończenia zajęć.
 • Wychowawcy klas opracowują dla każdego oddziału oddzielnie plan zajęć szkolnych
   z wyznaczeniem sali lekcyjnych, korytarzy i terenu przyszkolnego na których spędzają przerwy, miejsca i czasu przeznaczonego na zjedzenie drugiego śniadania oraz wyznaczonych terminów dla oddziału na korzystanie z biblioteki szkolnej.
 • Pracownicy obsługi wyznaczeni do stanowisk pracy w strefie ucznia, zobowiązani są do bieżącego nadzoru nad zachowaniem czystości w miejscach przebywania uczniów wg wytycznych dla szkół w części dotyczącej „Higiena, czyszczenie i dezynfekcja pomieszczeń i powierzchni”, wyznaczonych zakresów zadań, w tym w szczególności wietrzenia sali lekcyjnych, wycierania miejsc najczęściej dotykanych przez uczniów bezpiecznymi środkami odkażającymi i dezynfekowania sanitariatów.

§ 6
Agendy szkolne i zajęcia pozalekcyjne

 1. Uczniowie mogą korzystać z biblioteki szkolnej w dniach i godzinach wyznaczonych dla danego oddziału.
 2. W bibliotece jednocześnie może przebywać nie więcej niż 5 uczniów.
 3. Wypożyczone książki, materiały edukacyjne i czasopisma przechodzą kwarantannę 2 dni przed kolejnym wypożyczeniem.
 4. Szczegółowe warunki organizacyjne i sanitarne korzystania z biblioteki, określa „Regulamin biblioteki szkolnej”.
 5. Zajęcia świetlicy szkolnej odbywają się z uwzględnieniem zasad sanitarnych obowiązujących w strefie ucznia.
 6. Szczegółowe warunki organizacyjne i sanitarne korzystania ze świetlicy szkolnej określa „Regulamin świetlicy szkolnej” – odpowiedni dla danego rodzaju wytycznych dotyczących działalności opiekuńczo-wychowawczej.
 7. W okresach ustalenia „strefy czerwonej” dla terenu w którym szkoła ma siedzibę, opieka świetlicowa organizowana jest w grupach mniejszych niż 26 uczniów.
 8. Zajęcia rozwijające zainteresowania i uzdolnienia uczniów, w szczególności zajęcia związane z kształtowaniem aktywności i kreatywności uczniów realizowane są w grupach uczniów przebywających w tym samym czasie w szkole z uwzględnieniem zasad sanitarnych obowiązujących w strefie ucznia.
 9. Zajęcia z zakresu pomocy psychologiczno-pedagogicznej, rewalidacyjne i inne zajęcia pozalekcyjne realizowane są z uwzględnieniem zasad sanitarnych obowiązujących w strefie ucznia.
 10. W okresach ustalenia „strefy czerwonej” dla terenu w którym szkoła ma siedzibę, zawiesza się realizację zajęć szkolnych w formie wycieczek i wyjść grupowych.


§ 7
Strefa żywienia i stołówka

 1. Przy organizacji żywienia obowiązują dotychczasowe wymagania odnoszące się do zbiorowego żywienia dzieci i młodzieży a dodatkowo procedury szczególnej ostrożności dotyczące zabezpieczenia epidemiologicznego pracowników.
 2. Pomieszczenie do spożywania cateringu należy do strefy żywienia a miejsca spożywania posiłków wyznaczone są z zachowanie dystansu społecznego 1,5 m.
 3. Obiady wydawane są wg harmonogramu zgodnie z którym, uczniowie w pomieszczeniu do spożywania cateringu przebywają w tych samych zespołach, w których są podczas zajęć szkolnych i przerw.
 4. W stołówce mogą przebywać wyłącznie uczniowie korzystający z posiłków i nauczyciele wyznaczeni do opieki nad uczniami w stołówce.
 5. Przed wejściem do stołówki uczniowie myją ręce.
 6. W stołówce dostępne są płyny dezynfekujące ręce i instrukcje dezynfekowania rąk.
 7. Wyznaczony pracownik wyciera stoły i krzesła płynem dezynfekującym po każdej osobie spożywającej posiłek.

§ 8
Postanowienia końcowe

 1. Pracownicy zobowiązani są do zakrywania ust i nosa, jeżeli taki obowiązek wynika z zajmowanego stanowiska pracy.
 2. W okresach ustalenia „strefy czerwonej” dla terenu w którym szkoła ma siedzibę, pracownicy szkoły,
 3. przed przystąpieniem do pracy mają mierzoną temperaturę;
 4. są zobowiązani do przestrzegania dystansu społecznego (minimum 2 m) wobec innych pracowników interesantów i uczniów;
 5. są zobowiązani do zakrywania ust i nosa prze cały czas pobytu na terenie szkoły.
 6. Pracownik, u którego występują widoczne objawy infekcji dróg oddechowych nie jest dopuszczony do pracy.
 7. W przypadku podejrzenia zakażenia COVID-19 u pracownika szkoły obowiązuje procedura działania zgodnie z wytycznymi.
 8. W przypadku stwierdzenia zakażenia COVID-19 u osoby, która przebywała na terenie szkoły zastosowanie mają wytyczne Głównego Inspektora Sanitarnego dostępne na stronie gov.pl/web/koronawirus/ oraz gis.gov.pl, odnoszących się do osób, które miały kontakt z zakażonym.


§ 9.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 01.09.2021 r. i podlega opublikowaniu na stronie internetowej szkoły ksp-zakopane.pl, na tablicy ogłoszeń i w pokoju nauczycielskim.

Dyrektor Szkoły
s. mgr Alicja Antosik