Loading...

Procedura przyprowadzania i odbierania dziecka w szkole

Procedura przyprowadzania i odbierania
dziecka w szkole na czas pandemii

na wypadek podejrzenia zakażenia COVID-19 u ucznia
obowiązująca w Publicznej Katolickiej Szkole Podstawowej im. św. Jana Pawła II w Zakopanem w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19

Podstawa prawna:

 • rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz.U. z 2020 poz. 493 ze zm.),
 • wytyczne opracowane przez Ministerstwo Edukacji Narodowej wspólnie z Głównym Inspektorem Sanitarnym i Ministrem Zdrowia.

Cel procedury: określenie szczegółowych obowiązków rodziców i nauczycieli podczas przyprowadzania do szkoły i odbierania ze szkoły uczniów przez rodziców (prawnych opiekunów) lub upoważnioną przez nich osobę, w celu zapewnienia zdrowia i bezpieczeństwa uczniom oraz pracownikom na terenie szkoły w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19

Zakres obowiązywania procedury: zasady postępowania rodziców (prawnych opiekunów) oraz nauczycieli w czasie przyprowadzania dziecka do szkoły oraz jego odbioru od nauczyciela

Uczestnicy postępowania: zakres odpowiedzialności: nauczyciele, rodzice (prawni opiekunowie)

Zasady postępowania rodziców w procedurze przyprowadzania i odbierania dziecka ze szkoły

 1. Rodzice (prawni opiekunowie) odpowiadają za bezpieczeństwo uczniów w drodze do szkoły i ze szkoły. Zobowiązani są do ścisłego stosowania obowiązujących w szkole procedur postępowania określonych zaleceniami Ministra Zdrowia oraz Głównego Inspektora Sanitarnego na czas pandemii koronawirusa COVID-19.
 2. Rodzice (prawni opiekunowie) przyprowadzają do szkoły dziecko zabezpieczone w indywidualną ochronę nosa i ust podczas drogi do i ze szkoły.
 3. Rodzice (prawni opiekunowie) muszą zabezpieczyć się w środki ochrony osobistej zarówno podczas odprowadzania i odbierania dzieci, jak i przebywania w budynku szkoły.
 4. Dziecko do szkoły przyprowadzają i odbierają tylko zdrowe osoby.
 5. Rodzice (prawni opiekunowie) przyprowadzają dziecko o ustalonej godzinie, pozostawiając je pod opieką nauczyciela oraz odbierają dziecko w ustalonym czasie od wyznaczonego pracownika szkoły.
 6. Rodzice (prawni opiekunowie) bądź inne upoważnione osoby odpowiedzialni są za właściwe przestrzeganie zasad przyprowadzania i odbierania dzieci ze szkoły.
 7. Przed przyprowadzeniem dziecka do szkoły rodzice (prawni opiekunowie) zobowiązani są zmierzyć dziecku temperaturę.
 8. Rodzice (prawni opiekunowie) przyprowadzają do szkoły dziecko zdrowe – bez objawów chorobowych.
 9. Świetlica szkolna jest czynna w godzinach od 12.30 do 17.00. Dla bezpieczeństwa Państwa dzieci, prosimy o korzystanie z opieki świetlicowej w razie realnej potrzeby.
 10. Niedopuszczalne jest przysłanie do szkoły dziecka, jeśli w domu przebywa ktoś na kwarantannie lub w izolacji.
 11. Rodzice (prawni opiekunowie) zobowiązani są do przekazania nauczycielowi istotnych informacji o stanie zdrowia dziecka.
 12. Przy przyprowadzaniu dziecka do szkoły, rodzice (prawni opiekunowie) sprawdzają, czy dziecko nie zabrało do szkoły jakichkolwiek przedmiotów i zabawek.
 13. Przy odbieraniu dziecka ze szkoły, rodzice (prawni opiekunowie) sprawdzają, czy dziecko nie zabrało ze szkoły zbędnych przedmiotów i zabawek.
 14. Rodzice (prawni opiekunowie) zobowiązani są przypominać dziecku podstawowe zasady higieny takie jak: niepodawanie ręki na powitanie, unikanie dotykania oczu, nosa i ust, mycie rąk, zasłanianie ust i nosa przy kichaniu czy kasłaniu.
 15. Rodzice (prawni opiekunowie) zobowiązani są zdezynfekować dłonie oraz posiadać ochronę nosa i ust przed każdorazowym wejściem do budynku szkoły.
 16. Rodzice (prawni opiekunowie) zobowiązani są poddać dziecko badaniu temperatury ciała po wkroczeniu na teren szkoły. W przypadku wystąpienia gorączki dziecko nie będzie mogło pozostać w szkole. Rodzic (prawny opiekun) bezwzględnie zobowiązany jest zabrać dziecko ze sobą i sprawdzić stan jego zdrowia w domu poprzez kontakt z lekarzem.
 17. Rodzice (prawni opiekunowie) przyprowadzają dzieci do szkoły, doprowadzając je do głównego wejścia.
 18. Rodzice (prani opiekunowie) mogą wejść do wyznaczonej Strefy Rodzica w celu załatwienia niezbędnych spraw, przestrzegając zasad bezpieczeństwa.
 19. Rodzice (prawni opiekunowie) zobowiązani są przekazywać nauczycielowi aktualne telefony kontaktowe.
 20. Niniejsze zasady dotyczą również innych osób przyprowadzających i odbierających dziecko do i ze szkoły, upoważnionych do tego przez rodziców (prawnych opiekunów).

Zasady odbioru dzieci ze szkoły

 1. Dziecko wydawane jest rodzicom (prawnym opiekunom), bezpośrednio od pracownika szkoły.
 2. W momencie odbioru dziecka rodzice (prawni opiekunowie) zobowiązani są stosować zasady zabezpieczenia siebie i dziecka.
 3. Odbiór dzieci ze szkoły jest możliwy wyłącznie przez rodziców (prawnych opiekunów) bądź inne osoby dorosłe przez nich upoważnione.
 4. Osoba upoważniona w momencie odbioru dziecka powinna posiadać przy sobie dowód osobisty i okazać go na żądanie nauczyciela lub osoby pełniącej dyżur.
 5. Osoba upoważniona powinna zdezynfekować  dłonie,  posiadać ochronę nosa i ust przed każdorazowym wejściem do budynku oraz znać zasady zachowania bezpieczeństwa podczas odbierania dziecka z przedszkola/szkoły.
 6. Odbioru dziecka z przedszkola/szkoły mogą dokonać wyłącznie osoby pełnoletnie. Za bezpieczeństwo dziecka odbieranego z przedszkola/szkoły przez osobę upoważnioną przez rodziców (prawnych opiekunów) odpowiedzialność ponoszą wyłącznie rodzice (prawni opiekunowie).
 7. Odbieranie dzieci przez osoby niepełnoletnie może odbywać się w szczególnie uzasadnionych przypadkach na wyraźne, pisemne oświadczenie woli rodziców (prawnych opiekunów).
 8. Dziecko ze szkoły nie zostanie oddane osobie, której stan wskazuje, że nie jest ona w stanie zapewnić dziecku bezpieczeństwa (np. upojenie alkoholowe, agresywne zachowanie). W takim przypadku nauczyciel informuje dyrektora o zaistniałej sytuacji oraz wzywa drugiego rodzica (opiekuna prawnego) dziecka lub osobę upoważnioną do odbioru dziecka. Dyrektor może zatrzymać dziecko w przedszkolu/szkole do czasu wyjaśnienia sprawy. Jeżeli jest to niemożliwe, dyrektor (lub nauczyciel) ma prawo wezwać policję.

Zasady postępowania nauczycieli przedszkola/szkoły w procedurze przyprowadzania i odbierania dziecka z przedszkola/szkoły

 1. Nauczyciel odpowiada za zdrowie i życie powierzonego jego opiece dziecka, a w przypadku narażenia jego zdrowia lub bezpieczeństwa, ponosi pełną odpowiedzialność dyscyplinarną.
 2. Wyznaczony pracownik szkoły podczas przyprowadzania dziecka do przedszkola/szkoły przyjmuje dziecko od rodziców (prawnych opiekunów) do godz. 8.15.
 3. Nauczyciel podczas przyprowadzania dziecka do szkoły mierzy dziecku temperaturę. W przypadku, kiedy temperatura dziecka wskazuje na stan podgorączkowy lub chorobowy, nauczyciel odmawia przyjęcia dziecka do grupy.
 4. Nauczyciel reaguje natychmiast na wszelkie dostrzeżone sytuacje lub zachowania dzieci stanowiące zagrożenie zdrowia lub bezpieczeństwa ich samych i innych dzieci.
 5. Nauczyciel dba o to, by dzieci z różnych klas nie przekraczały bezpiecznego dystansu.
 6. Nauczyciel odpowiada za to, by dzieci, które już weszły do sali, nie wychodziły z niej samowolnie, bez powodu i dozoru podczas dnia oraz by nie wychodziły samowolnie z budynku przedszkola/szkoły.
 7. Nauczyciel przedszkola/szkoły nie ponosi odpowiedzialności za życie, zdrowie i bezpieczeństwo dziecka pozostawionego przez rodziców (prawnych opiekunów) na terenie przedszkola/szkoły, lecz przed wejściem do budynku.
 8. Nauczyciel wydaje dziecko bezpośrednio rodzicom (prawnym opiekunom), którzy w momencie odbioru dziecka zobowiązani są stosować zasadę zabezpieczenia siebie i dziecka.
 9. Nauczyciel wydaje dziecko rodzicom (prawnym opiekunom) do godz. 17.00.
 10. Nauczyciel bezwzględnie musi być obecny przy rozchodzeniu się dzieci, do czasu gdy wszystkie zostaną odebrane przez rodziców (prawnych opiekunów).
 11. Wydanie dziecka innym osobom niż rodzice (prawni opiekunowie) może nastąpić tylko w przypadku pisemnego upoważnienia do odbioru dziecka podpisanego przez rodziców (prawnych opiekunów). Listy osób upoważnionych do odbioru dzieci z grupy posiada nauczyciel.
 12. W razie wątpliwości co do osoby odbierającej dziecko, nauczyciel ma obowiązek sprawdzić zgodność danych osoby odbierającej dziecko z przedszkola/szkoły z dokumentem tożsamości. Jeśli okaże się, że dane nie są zgodne, nauczyciel powiadamia rodziców (prawnych opiekunów) i dyrektora placówki oraz nie wydaje dziecka do wyjaśnienia sprawy.
 13. Dopuszcza się możliwość wydania dziecka innej osobie niż wymienione w karcie zgłoszenia, jednak wyłącznie po uprzednim przekazaniu takiej informacji przez rodziców (prawnych opiekunów) bezpośrednio nauczycielowi w formie ustnej lub pisemnej. Osoba ta zobowiązana jest dokonać dezynfekcji dłoni oraz zastosować ochronę nosa i ust przed każdorazowym wejściem do budynku, a także znać zasady zachowania bezpieczeństwa podczas odbierania dziecka przedszkola/szkoły.
 14. Nie wydaje się dziecka osobom niepełnoletnim, poza upoważnionym przez rodziców rodzeństwem, które osiągnęło co najmniej 10 lat.
 15. Odbieranie dzieci przez osoby niepełnoletnie może odbywać się w szczególnie uzasadnionych przypadkach na wyraźne, pisemne oświadczenie woli rodziców lub prawnych opiekunów.
 16. Osoba upoważniona w momencie odbioru dziecka powinna posiadać przy sobie dowód osobisty i okazać go na żądanie nauczyciela lub osoby pełniącej dyżur w szatni.

Sposób prezentacji procedury

 1. Umieszczenie treści dokumentu na stronie internetowej przedszkola/szkoły.
 2. Zapoznanie rodziców/opiekunów z obowiązującą w przedszkolu/szkole procedurą poprzez przekazanie jej treści z wykorzystaniem środków zdalnej komunikacji.
 3. Udostępnienie dokumentu na tablicy ogłoszeń w przedszkolu/szkole.
 4. Zapoznanie wszystkich pracowników przedszkola/szkoły z treścią procedury.

Tryb dokonania zmian w procedurze

Wszelkich zmian w opracowanych procedurach może dokonać z własnej inicjatywy lub na wniosek rady pedagogicznej dyrektor przedszkola/szkoły. Wnioskodawcą zmian może być również rada rodziców. Proponowane zmiany nie mogą być sprzeczne z prawem.

Zasady wchodzą w życie z dniem: 01.09.2020 r.

Dyrektor Szkoły
s. mgr Alicja Antosik