Loading...

Najważniejsze wytyczne GIS dla uczniów, nauczycieli i dyrektora

Najważniejsze wytyczne GIS dla uczniów, nauczycieli i dyrektora
Publicznej Katolickiej Szkoły Podstawowej
im. św. Jana Pawła II w Zakopanem
na rok szkolny 2020/2021 w związku z COVID-19

Stan na: 10 sierpnia 2020

 1. Uczniowie nie mogą uczęszczać do szkoły lub placówki, jeśli wykazują objawy sugerujące infekcję dróg oddechowych lub któryś z ich domowników został poddany kwarantannie lub izolacji w warunkach domowych.
 2. Rodzice (prawni opiekunowie) mogą przyprowadzić ucznia do szkoły lub placówki, jeżeli nie wykazują objawów sugerujących infekcję dróg oddechowych.
 3. Osoby wchodzące do budynku powinny mieć możliwość skorzystania z płynu do dezynfekcji rąk. Instrukcja używania płynu oraz informacja o obowiązku jego użycia powinny być umieszczone przy wejściu do budynku szkoły lub placówki.
 4. Należy zapewnić drogę szybkiej i stałej komunikacji z rodzicami (prawnymi opiekunami) ucznia/dziecka, z wykorzystaniem środków komunikacji na odległość.
 5. W razie zauważenia u ucznia/dziecka objawów sugerujących infekcję dróg oddechowych, nauczyciel powinien odizolować ucznia/dziecko, zapewniając dystans min. 2 m między uczniem/dzieckiem a innymi osobami. Następnie nauczyciel powinien niezwłocznie zawiadomić rodziców (prawnych opiekunów), by odebrali ucznia/dziecko ze szkoły lub placówki własnym środkiem transportu.
 6. Po wejściu do budynku szkoły lub placówki należy bezzwłocznie umyć ręce.
 7. Przedmioty wykorzystywane podczas zajęć (np. piłki, skakanki) należy czyścić lub dezynfekować. Sprzęty i przedmioty, których nie można efektywnie wyczyścić ani zdezynfekować, należy usunąć lub uniemożliwić do nich dostęp.
 8. Wszystkie sale i korytarze muszą być wietrzone przynajmniej raz na godzinę, w czasie przerwy (w razie potrzeby również w czasie zajęć).
 9. Na zajęciach sportowych należy ograniczyć ćwiczenia i gry kontaktowe.
 10. Uczniowie/dzieci nie powinni/powinny zabierać do szkoły lub placówki niepotrzebnych przedmiotów. Nie dotyczy to uczniów/dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, w szczególności niepełnosprawnych. W ich przypadku należy pilnować, by uczeń/dziecko nie przekazywał/-o przedmiotu innym osobom. Rodzice (prawni opiekunowie) powinni zadbać o regularne czyszczenie przedmiotu.
 11. Należy opracować zasady bezpiecznego korzystania z szatni, w miarę możliwości umożliwić uczniom/dzieciom korzystanie z co drugiego boksu lub wprowadzić różne godziny przychodzenia i wychodzenia różnych grup uczniów/dzieci. Przy wejściu do szatni powinien się znajdować płyn do dezynfekcji rąk.
 12. Należy ograniczyć kontakty personelu kuchennego i administracyjnego z uczniami/dziećmi i nauczycielami.
 13. Należy opracować zasady korzystania z biblioteki szkolnej, z uwzględnieniem 2-dniowej kwarantanny dla książek i innych materiałów bibliotecznych.
 14. Jeżeli uczniowie/dzieci lub pracownicy używają na terenie szkoły lub placówki rękawiczek lub maseczek jednorazowych, należy zapewnić miejsce lub pojemniki do ich wyrzucania (zgodnie z zaleceniami GIS).
 15. Obowiązkiem dyrektora jest opracowanie wewnętrznych procedur bezpieczeństwa i funkcjonowania szkoły lub placówki na czas pandemii.