Loading...
Rekrutacja na rok szkolny 2024/2025 do zerówki i klasy I

Rekrutacja na rok szkolny 2024/2025 do zerówki i klasy I

Rekrutacja na rok szkolny 2024/2025

do Publicznej Katolickiej Szkoły Podstawowej
im. św. Jana Pawła II w Zakopanem

Wymagane dokumenty

 1. Kwestionariusz osobowy ucznia (zał. nr 1 do pobrania ze strony internetowej szkoły).
 2. Deklaracja rodziców o akceptacji katolickiego charakteru szkoły (zał. nr 2 i nr 3 (odpowiednio) do pobrania ze strony internetowej szkoły).
 3. Informacja o funkcjonowaniu dziecka w przedszkolu (zał. nr 4 do pobrania ze strony internetowej szkoły), – dotyczy „zerówki” i klasy I.
 4. Opinia Księdza Proboszcza z parafii zamieszkania o rodzinie kandydata do szkoły, (tylko w przypadku dzieci, które nie mają rodzeństwa w tutejszej szkole i aktualnie uczęszczających do PKSP).
 5. Informację o gotowości dziecka do podjęcia nauki w szkole podstawowej (wystawiona przez przedszkole) – dotyczy kandydatów do klasy I – do 10 kwietnia 2024 r.
 6. Ewentualne wyniki badań psychologicznych i pedagogicznych (jeśli dziecko było badane wcześniej).
 7. Dwa zdjęcia do legitymacji (dotyczy klasy I).

Regulamin rekrutacji do klasy pierwszej i oddziału przedszkolnego Publicznej Katolickiej Szkoły Podstawowej im. św. Jana Pawła II w Zakopanem na rok szkolny 2024/2025

Postanowienia ogólne
§ 1
 1. Szkoła prowadzi rekrutację w oparciu o powszechną zasadę dostępności. Rodzice i uczniowie poprzez dobrowolny wybór szkoły katolickiej akceptują koncepcję wychowania i kształcenia głoszoną przez Kościół Katolicki.
 2. Termin rozpoczęcia rekrutacji oraz sposób składania wniosków zostaje ustalony każdorazowo w bieżącym roku szkolnym w kalendarium rekrutacyjnym.
 3. Zasady rekrutacji oraz kalendarium, a także formularz zgłoszeniowy znajdują się na stronie internetowej szkoły.
 4. Ostateczną listę uczniów przyjętych do szkoły ustala dyrektor szkoły
  i umieszcza ją na tablicy ogłoszeń.
 5. Dzieci przyjmuje się do klasy pierwszej oraz oddziału przedszkolnego po przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego na wniosek rodziców/prawnych opiekunów. Kwestionariusz osobowy ucznia składa się w sekretariacie szkoły.
§ 2
 1. O przyjęciu do Publicznej Katolickiej Szkoły Podstawowej im. św. Jana Pawła II w Zakopanem decydują m.in.:
 2. akceptacja katolickiego charakteru Szkoły,
 3. wynik rozmowy rekrutacyjnej dyrektora z rodzicami i dzieckiem,
 4. analiza gotowości szkolnej dziecka,
 5. opinia ks. Proboszcza z parafii zamieszkania o rodzinie kandydata do szkoły.
 6. W roku szkolnym 2024/2025 planujemy otworzyć jeden oddział przedszkolny „zerówkę” liczący nie więcej niż 16 uczniów oraz jedną klasę I liczącą 16 uczniów.
 7. Istnieje także możliwość przeniesienia dziecka z innej szkoły do klas starszych w miarę wolnych miejsc.
 8. Rekrutacja do Publicznej Katolickiej Szkoły Podstawowej im. św. Jana Pawła II w Zakopanem będzie odbywała się w czterech etapach:
 9. Etap I – składanie dokumentów,
 10. Etap II – rozmowa dyrektora szkoły z rodzicami, a w przypadku naboru do klas IV‑VIII także z kandydatami,
 11. Etap III – uzupełnianie dokumentów,
 12. Etap IV – ogłoszenie listy osób przyjętych.
 13. W celu przeprowadzenia rekrutacji do oddziału przedszkolnego i klasy I, dyrektor Szkoły powołuje komisję rekrutacyjną. Komisja rekrutacyjna weryfikuje zebraną dokumentację kandydata i sporządza alfabetyczną listę kandydatów do Publicznej Katolickiej Szkoły Podstawowej im. św. Jana Pawła II w Zakopanem.
Etapy rekrutacji do oddziału przedszkolnego „zerówki” i klasy I oraz naboru uzupełniającego dla klas starszych
§ 3

Etap I – składanie dokumentów:

 1. Pierwszy etap rekrutacji/naboru rozpoczyna się 01 lutego 2023 r. i trwa do 15 marca 2024 r.
 2. Przed rozmową kwalifikacyjną w sekretariacie szkoły należy złożyć następujące dokumenty:
  1. kwestionariusz osobowy ucznia,
  1. deklarację rodziców o akceptacji katolickiego charakteru szkoły,
  1. wypełnioną przez wychowawcę przedszkola informację o funkcjonowaniu dziecka w przedszkolu, – dotyczy „zerówki” i klasy I,
  1. opinię księdza Proboszcza z parafii zamieszkania o rodzinie kandydata do szkoły.
 3. Rodzice dzieci z oddziału przedszkolnego potwierdzają w sekretariacie szkoły wolę kontynuowania nauki w klasie I.

Etap II – rozmowa dyrektora szkoły z rodzicami i kandydatami:

 1. Drugi etap rekrutacji rozpoczyna się 15 marca 2023 r.
 2. Termin spotkania jest ustalany przy składaniu dokumentów.
 3. Istnieje możliwość zmiany terminu rozmowy z ważnych powodów po wcześniejszym ustaleniu daty spotkania z dyrektorem szkoły.
 4. Absencja rodziców na rozmowie bez wcześniejszego poinformowania szkoły oznacza rezygnację z ubiegania się o przyjęcie do szkoły.

Etap III – uzupełnianie dokumentów:

 1. Poza wymienionymi w etapie I dokumentami, w sekretariacie szkoły należy złożyć:
  1. informację o gotowości dziecka do podjęcia nauki w szkole podstawowej (wystawioną przez przedszkole) – dotyczy kandydatów do klasy I – do 15 maja 2023 r.,
  1. ewentualne wyniki badań psychologicznych i pedagogicznych (jeśli dziecko było badane wcześniej),
  1. dwa zdjęcia do legitymacji (nie dotyczy zerówki),
  1. kandydaci do klas: IV-VIII: oryginał świadectwa promocyjnego oraz kopię potwierdzając wolę rozpoczęcia nauki w szkole – do 30 czerwca 2024r.

Etap IV – ogłoszenie listy osób przyjętych:

 1. Ogłoszenie terminu przyjętych kandydatów do oddziału przedszkolnego na rok szkolny 2024/2025: 22.03.2024 r.
 2. Termin postępowania uzupełniającego do oddziału przedszkolnego  – składanie wniosków: 22.03. – 22.04. 2024 r.
 3. Podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych do oddziału przedszkolnego na rok szkolny 2024/2025: 26.03.20234r.
 4. Podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych do oddziału przedszkolnego na rok szkolny 2024/2025: 26.03.2024 r.
 5. Ogłoszenie terminu przyjętych kandydatów do klasy pierwszej na rok szkolny 2024/2025: 22.03.2024 r.
 6. Termin postępowania uzupełniającego do klasy pierwszej  – składanie wniosków: 22.03. – 22.04. 2024 r.
 7. Podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych do klasy pierwszej na rok szkolny 2024/2025: 26.03.2024 r.
 8. Podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych do klasy pierwszej na rok szkolny 2024/2025: 26.03.2024 r.
 9. Lista kandydatów przyjętych do oddziału przedszkolnego i klasy pierwszej na rok szkolny 2024/2025 zostanie umieszczona na tablicy ogłoszeń w budynku szkoły na parterze w dniu 27.03.2024 r.

Kryteria przyjęcia do klasy „0” i klasy I Publicznej Katolickiej Szkoły Podstawowej im. Św. Jana Pawła II oraz klas IV-VIII

§ 4
 1. Pozytywny wynik rozmowy rekrutacyjnej dyrektora z rodzicami/ opiekunami prawnymi oraz kandydatem.
 2.  Uczęszczanie rodzeństwa kandydata do Publicznej Katolickiej Szkoły Podstawowej im. św. Jana Pawła II w Zakopanem oraz współpraca rodziców tych dzieci z nauczycielami w dziedzinie prawidłowego rozwoju dydaktyczno-wychowawczego dziecka.
 3. Zamieszkanie na terenie miasta i gminy Zakopane.
 4. Przynależność do parafii Najświętszej Rodziny w Zakopanem.
 5. Rodzice kandydata do szkoły są wierzącymi i praktykującymi katolikami.
 6. Rodzice kandydata do szkoły żyją w związku sakramentalnym.
 7. Akceptacja katolickiego charakteru szkoły wyrażona w deklaracji rodziców stanowiącej załącznik nr 2.
 8. Zgoda na noszenie przez dziecko stroju szkolnego; codziennego i galowego, określonego w wizerunku ucznia.

(kryteria od 1 do 8 są punktowane zgodnie z załącznikiem nr 1 „kryteria przyjęcia do klasy „0” i klasy I)

 • Komisja rekrutacyjna zastrzega sobie prawo do uwzględnienia również warunków rodzinnych dziecka (dzieci wychowywane przez jednego z rodziców, trudna sytuacja bytowa).
 • Organ Prowadzący zastrzega sobie prawo do wpisania dodatkowo na listę przyjętych do oddziału przedszkolnego „zerówki” – 2 kandydatów i do klasy I – 2 kandydatów, uwzględniając indywidualną sytuację społeczną dziecka.
 • Dotychczasowi uczniowie Publicznej Katolickiej Szkoły Podstawowej im. św. Jana Pawła II od „zerówki” do klasy VIII po złożeniu przez rodziców deklaracji i kompletu dokumentów mają pierwszeństwo przyjęcia do szkoły.
 • Warunkiem przyjęcia do zerówki i klasy I jest uzyskanie co najmniej 14 punktów według wymaganych kryteriów  zgodnie z załącznikiem nr 1 „kryteria przyjęcia do klasy „0” i klasy I).

Dyrektor Szkoły
s. mgr Alicja Antosik