Loading...
Funkcjonowanie szkoły w związku z COVID-19

Funkcjonowanie szkoły w związku z COVID-19

Zarządzenie nr 1/2020/21
Dyrektora Publicznej Katolickiej Szkoły Podstawowej im. św. Jana Pawła II w Zakopanem
z dnia  28 sierpnia 2020 r.

w sprawie sposobu realizacji zadań
Publicznej Katolickiej Szkoły Podstawowej im. Św. Jana Pawła II w Zakopanem w czasie epidemii.

Na podstawie art. 68 ust. 1 pkt 1 i 6 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz.910) zarządzam, co następuje:


§ 1

Zarządzenie określa zasady funkcjonowania Publicznej Katolickiej Szkoły Podstawowej im. Św. Jana Pawła II w Zakopanem zwanej dalej „szkołą”, w roku szkolnym 2020/2021 na podstawie wytycznych MEN, MZ i GIS dla publicznych i niepublicznych szkół i placówek od 1 września 2020r. zwanych dalej „wytycznymi”.


§
2
Zadania administracyjne szkoły

 1. Sprawy administracyjne adresowane do dyrektora, rady pedagogicznej, rady rodziców i samorządu uczniowskiego należy kierować do sekretariatu szkoły w formie elektronicznej na adres: sekretariat@ksp-zakopane.pl lub kontaktować się  telefonicznie  pod numer 503-998-402 oraz bezpośrednio po telefonicznym uzgodnieniu sprawy, czasu i miejsca załatwienia jej w szkole.
 2. Dyrektor kontaktuje się z rodzicami i interesantami zdalnie, korzystając z poczty elektronicznej: e-mail na adres dyrektor@ksp-zakopane.pl lub telefonicznie pod numerem 512 681 561 a także bezpośrednio na podstawie wcześniejszego ustalenia terminu spotkania.
 3. Dyrektor przyjmuje skargi i wnioski złożone za pośrednictwem poczty elektronicznej lub telefonicznie w poniedziałki w godz. od 11:00 do 13:00.

§ 3
Organizacja działalności dydaktyczno-wychowawczo-opiekuńczej

 1. W szkole mogą przebywać osoby, u których nie ma widocznych objawów choroby wskazującej na infekcję dróg oddechowych.
 2. Na teren szkoły poza uczniami i pracownikami szkoły mogą wchodzić wyłącznie rodzice i opiekunowie uczniów oraz osoby, których wejście zostało wcześniej uzgodnione w sekretariacie szkoły.
 3. Przy wejściu do szkoły oraz na stronie internetowej Publicznej Katolickiej Szkoły Podstawowej im. Św. Jana Pawła II w Zakopanem dostępne są plakaty informacyjne opracowane przez Ministerstwo Zdrowia zawierające pouczenia jak należy postępować w przypadku stwierdzenia objawów zakażenia, numery telefonów instytucji z którymi należy się kontaktować, a także wytyczne sanitarne dotyczące szkoły oraz komunikaty dotyczące organizacji pracy szkoły w czasie epidemii.
 4. Budynek szkoły został podzielony na trzy strefy (ucznia, rodzica, żywienia) i dla każdej z nich ustalono odrębny reżim sanitarny.
 5. W czasie zajęć szkolnych, co 2 godziny, bezpiecznymi środkami odkażającymi wycierane są ciągi komunikacyjne, klamki, umywalki, baterie łazienkowe, toalety.
 6. Przed przerwą na zjedzenie drugiego śniadania, bezpiecznymi środkami dezynfekującymi wycierane są blaty stołów a uczniowie obowiązkowo myją
  i dezynfekują ręce.
 7. W sanitariatach dostępne są plakaty prezentujące prawidłowe mycie rąk.
 8. W każdej sali zajęć znajduje się płyn do dezynfekowania rąk z instrukcją prawidłowego odkażania rąk.
 9. Po zakończeniu zajęć szkolnych, pomieszczenia szkolne i teren przynależący do szkoły sprzątają i dezynfekują wyznaczeni pracownicy obsługi.
 10. Uczeń u którego występują objawy mogące wskazywać na infekcję dróg oddechowych jest izolowany w pomieszczeniu, do czasu odebrania go przez rodziców/opiekunów.
 11. Wychowawcy klas sporządzają wykaz danych kontaktowych  rodziców/opiekunów którzy zapewnią szybką komunikację w przypadku zachorowania ucznia lub w przypadku stwierdzenia zakażenia w szkole.
 12. W zależności od poziomu zagrożenia epidemicznego zebrania z rodzicami mogą być prowadzone w formie zdalnej.


§ 4
Strefa rodzica

 1. Pomieszczenia, w których mogą przebywać rodzice i osoby postronne należą do strefy rodzica i oznaczone są „STREFA RODZICA”.
 2. W pomieszczenia należących do strefy rodzica może przebywać nie więcej niż 1 osoba.
 3. Opiekunowie i osoby postronne zobowiązani są do zakrywania ust i nosa oraz zachowania 1,5 m dystansu w stosunku do osób przebywających w tym otoczeniu.
 4. Każda osoba wchodząca do budynku szkoły zobowiązana jest zdezynfekować ręce lub nałożyć jednorazowe rękawice ochronne.
 5. Na teren szkoły może wejść tylko jeden opiekun ucznia i przebywać wyłącznie w strefie rodzica. 
 6. W pomieszczeniach należących do strefy rodzica wyznaczony pracownik obsługi nadzoruje przestrzeganie zasad określonych w ust. 2-4.


§ 5
Strefa ucznia

 1. Pomieszczenia, w których przebywają uczniowie należą do strefy ucznia i oznaczone są napisem: „STREFA UCZNIA”.
 2. W pomieszczeniach należących do strefy ucznia poza uczniami mogą przebywać wyłącznie nauczyciele, wyznaczeni pracownicy obsługi i osoby wykonujące zadania zawodowe związane z procesem edukacyjnym na podstawie odrębnych przepisów.
 3. Uczniowie i nauczyciele w strefie ucznia nie mają obowiązku zakrywania ust i nosa.
 4. Oddziały szkolne mają na stałe przydzieloną szatnię, salę lekcyjną, łazienki i część korytarza szkolnego, które są oznaczone informacją, dla kogo są przeznaczone.
 5. Po wyjściu z szatni przed wejściem do sali lekcyjnej uczniowie zobowiązani są dokładnie umyć ręce.
 6. Wyposażenie sal zajęć szkolnych dostosowane jest do wytycznych a uczniowie mają przydzielone stałe miejsca przy stolikach.
 7. Uczniowie w czasie zajęć szkolnych przebywają w wyznaczonych dla danego oddziału pomieszczeniach.
 8. Uczniowie w czasie przerw międzylekcyjnych oprócz przerwy śniadaniowej przebywają w wyznaczonej części korytarza lub na powietrzu .
 9. Wychowawcy klas w uzgodnieniu z rodzicami ustalają dla każdego oddziału szczegółowe zasady spożywania drugiego śniadania, zapewnienia uczniom dostępu do wody pitnej, zasad przechowywania podręczników i przyborów szkolnych.
 10. Zajęcia wychowania fizycznego odbywają się w miarę możliwości na powietrzu lub w sali gimnastycznej.
 11. Nauczyciele ustalają z uczniami szczegółowe zasady profilaktyki zakażeń odpowiednie do rodzaju prowadzonych zajęć.
 12. Pracownicy obsługi wyznaczeni do stanowisk pracy w strefie ucznia, zobowiązani są do bieżącego nadzoru nad zachowaniem czystości w miejscach przebywania uczniów wg wytycznych dla szkół w części dotyczącej „higiena, czyszczenie i dezynfekcja pomieszczeń”, w tym w szczególności wietrzenia sal lekcyjnych, wycierania miejsc najczęściej dotykanych przez uczniów bezpiecznymi środkami odkażającymi i dezynfekowania sanitariatów.


§ 6
Agendy szkolne i zajęcia pozalekcyjne

 1. Uczniowie mogą korzystać z biblioteki szkolnej w dniach i godzinach wyznaczonych dla danego oddziału.
 2. W bibliotece jednocześnie może przebywać nie więcej niż 6 uczniów.
 3. Wypożyczone książki, materiały edukacyjne i czasopisma przechodzą kwarantannę przed kolejnym wypożyczeniem.
 4. Szczegółowe warunki organizacyjne i sanitarne korzystania z biblioteki, określa „Regulamin biblioteki szkolnej” dostępny .
 5. Zajęcia świetlicy szkolnej odbywają się z uwzględnieniem zasad sanitarnych obowiązujących w strefie ucznia.
 6. Świetlica organizuje zajęcia opiekuńczo-wychowawcze dla uczniów, którzy pozostają w szkole poza zajęciami przewidzianymi w planie zajęć ze względu na czas pracy rodziców.
 7. Szczegółowe warunki organizacyjne i sanitarne korzystania ze świetlicy szkolnej określa „Regulamin świetlicy szkolnej”.
 8. Zajęcia rozwijające zainteresowania i uzdolnienia uczniów, w szczególności zajęcia związane z kształtowaniem aktywności i kreatywności uczniów realizowane są  w grupach uczniów przebywających w tym samym czasie w szkole z uwzględnieniem zasad sanitarnych obowiązujących w strefie ucznia.


§ 7
Strefa żywienia i stołówka

 1. Stołówka należy do strefy żywienia a miejsca spożywania posiłków wyznaczone są z zachowanie dystansu społecznego.
 2. Obiady wydawane są wg harmonogramu zgodnie z którym, uczniowie na stołówce przebywają w tych samych  zespołach jak podczas zajęć szkolnych.
 3. W stołówce mogą przebywać wyłącznie uczniowie korzystający z posiłków i nauczyciele wyznaczeni do opieki nad uczniami w stołówce.
 4. Przed wejściem do stołówki uczniowie myją ręce.
 5. W stołówce dostępne są płyny dezynfekujące ręce i instrukcje dezynfekowania rąk.
 6. Wyznaczony pracownik obsługi podaje posiłki i odbiera naczynia, wyciera stoły
  i krzesła płynem dezynfekującym po każdej osobie spożywającej posiłek.

§ 8
Postanowienia końcowe

 1. Pracownik, u którego występują widoczne objawy infekcji dróg oddechowych nie jest dopuszczony do pracy.
 2. W przypadku podejrzenia zakażenia COViD-19 u pracownika szkoły obowiązuje procedura działania zgodnie z wytycznymi.
 3. W przypadku stwierdzenia zakażenia COVID-19 u osoby, która przebywała na terenie szkoły zastosowanie mają wytyczne Głównego Inspektora Sanitarnego dostępne na stronie gov.pl/web/koronawirus/ oraz gis.gov.pl, odnoszących się do osób, które miały kontakt z zakażonym.


§ 9

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 01.09.2020 r.

Dyrektor Szkoły
s. mgr Alicja Antosik

Procedury szkolne