Loading...

Samorząd uczniowski

Skład samorządu uczniowskiego w roku szkolnym 2021/2022

 • przewodnicząca – Angelika Bachleda-Curuś, klasa VII
 • zastępca – Kalina Sobczyk, klasa VII
 • skarbnik – Maja Chrobak, klasa VIII

Celem działalności Samorządu Uczniowskiego jest wzbudzanie w uczniach poczucia zaangażowania w życie szkoły oraz reprezentowanie społeczności uczniowskiej. Samorząd Uczniowski pracuje nad kształtowaniem umiejętności współpracy uczniów i działania w grupie. Ponadto, bierze udział w tworzeniu przyjaznej atmosfery w szkole, która wspomaga kreatywność i własną inicjatywę uczniów naszej szkoły.

Działania samorządu uczniowskiego 2021/2022

I. DIAGNOZA POTRZEB – GENEZA PROJEKTU

 1. Uznaliśmy, iż w pierwszej kolejności pomocy należy udzielić dzieciom – z tą grupą najlepiej utożsamić się mogą nasi uczniowie-wolontariusze, najprędzej nawiążą kontakt, najprędzej dojść może do uwrażliwienia uczniów na potrzeby innych. Uwagę w szczególności kierować będziemy na dzieci z domów dziecka, którym brak przyborów szkolnych, zabawek, mebli, a także te z rodzin dysfunkcyjnych, gdzie ich właściwy rozwój nie jest w pełni możliwy lub pozostaje zagrożony. U dzieci tych często występują problemy z nauką, a także z socjalizacją. Pragniemy pomóc im poprawić wyniki w szkole, a także wlać w nie wiarę, że tak jak wszystkie dzieci mają szansę własnymi rękami zbudować dla siebie dobrą przyszłość i że stanowią wartościowych członków społeczności złożonej z różnych społecznych kręgów.
 2. W drugiej kolejności pragniemy pomóc osobom starszym w naszym środowisku, lecz w sposób nietypowy – włączając ich w realia dzisiejszego współczesnego świata, umożliwiając im korzystanie z wszechobecnych dziś technologii, likwidując ich poczucie alienacji i wykluczenia z nowoczesnej rzeczywistości. Naszym planem jest przeprowadzenie przez uczniów prostego kursu podstaw korzystania z komputera, co umożliwi seniorom np. kontakt mailowy z rodziną pozostającą poza granicami kraju, korzystanie z zakupów bądź bankowości on-line, otworzy drogę do zdobywania informacji. Wartością dodaną w tym przypadku będzie łączenie pokoleń i budowanie dialogu, wyrozumiałości, empatii pomiędzy młodzieżą a osobami starszymi.
 3. W dbałości o seniorów, którzy nie są już w pełni sprawni fizycznie, lecz którym zależy na zachowaniu pamięci o bliskich i oddaniu właściwej czci zmarłym, nawiążemy współpracę z zarządem dwóch lokalnych cmentarzy, gdzie pomożemy w opiece nad grobami, szczególnie w wymagającym okresie listopadowym, lecz również przez pozostałą część roku.
 4. Nie pozostaniemy również obojętni na potrzeby osób doświadczonych przez los, ubogich, dla których nasi wolontariusze w okresie przedświątecznym przygotują specjalne paczki, odpowiadając na jasno sprecyzowane, konkretne potrzeby wybranych dzieci.
 5. W miarę naszych sił będziemy też pomagać osobom chorym, objętym opieką hospicyjną, uczestnicząc w akcji „Pola Nadziei”. Potrzeby finansowe hospicjów są bardzo duże, a więc biorąc udział w akcji będziemy starali się przyczynić do jak najlepszego ich zaspokojenia. Nie ograniczymy jednak naszej pomocy do osób w kraju.
 6. Włączymy się w akcję fundacji „Asante” pt. „Kredki dla Afryki” i pomożemy zbierać przybory szkolne dla szkół i bibliotek w Afryce, gdzie wciąż przybywa placówek oświatowych, umożliwiających dzieciom w Afryce edukację, nadzieję na lepszą przyszłość, a także dają im smak prawdziwego dzieciństwa, gdyż dzięki nim dzieci mogą się uczyć, a nie tylko pracować.
 7. Wreszcie zwrócimy też uwagę na nasze wspólne dobro – środowisko, przyrodę, które nas otaczają. Nasze okolice odwiedzane są rokrocznie przez miliony turystów, często lekceważących potrzeby i prawa przyrody, więc w trosce o nią podejmiemy współpracę z Tatrzańskim Parkiem Narodowym i pomożemy dbać o czystość i zdrowie naszych gór.

II. CELE WOLONTARIATU

 1. Pomoc dzieciom w domach dziecka, zapewniając im potrzebne sprzęty i przybory do nauki i zabawy, przeciwdziałając ich zmniejszonemu poczuciu własnej wartości, wspierając ich prawidłowy rozwój poprzez umożliwienie efektywnego korzystania z zajęć w szkole. Dla wolontariuszy – nauka empatii, uwrażliwienie, poczucie mocy sprawczej, radość z czynienia dobra, a także uświadomienie sobie jakości własnej sytuacji, wzbudzenie wdzięczności, a tym samym motywacji do dalszego samorozwoju i spełniania dobrych uczynków.
 2. Pomoc dzieciom z rodzin dysfunkcyjnych, gdzie bywają zaniedbane wychowawczo, poprzez wspomaganie ich procesu edukacji, tj. pomoc w odrabianiu lekcji, przygotowaniu się do szkoły, nauce. Dla wolontariuszy: uwrażliwienie, rozwijanie umiejętności społecznych oraz wszechstronności w komunikacji, motywacja do nauki, by móc komuś udzielić pomocy, utrwalanie wiedzy, radość z niesienia pomocy.
 3. Przeciwdziałanie marginalizacji seniorów, zwalczanie ich poczucia wyobcowania w dzisiejszym, nowoczesnym świecie pełnym technologii, umożliwienie komfortowego funkcjonowania dzięki korzystaniu z dostępnych rozwiązań technologicznych, pomoc w zwalczaniu samotności poprzez zwiększenie możliwości kontaktu z rodzinami pozostającymi w znacznym oddaleniu, wzmacnianie ich poczucia własnej wartości. Dla wolontariuszy: rozwijanie empatii, umiejętności komunikacji i dialogu z innym pokoleniem, czerpanie z zasobów wiedzy seniorów, radość z dzielenia się własną wiedzą, zwiększenie poczucia własnej wartości, motywacja do nauki.
 4. Zapewnienie komfortu osobom starszym, które pragną zatroszczyć się o groby swoich bliskich, lecz są ograniczone słabym stanem fizycznym. Dbałość o pamięć zmarłych, których groby popadają w zapomnienie, zniszczenie. Dla wolontariuszy: uwrażliwienie na potrzeby innych, zaszczepienie dbania o pamięć o tych, którzy odeszli, szacunek dla historii, radość z pomagania.
 5. Wsparcie dla hospicjum, by mogło zapewnić jak najlepszą opiekę osobom ciężko chorym i konającym. Dla wolontariuszy: poczucie mocy sprawczej, poczucie pomocy osobom w sytuacji kryzysowej, uwrażliwienie, wdzięczność za to, czego często nie doceniamy – zdrowie.
 6. Zapewnienie wesołych, ciepłych Świąt Bożego Narodzenia potrzebującej rodzinie, jednocześnie budząc w ludziach wiarę w dobro, w drugiego człowieka. Dla wolontariuszy: możliwość przeżycia prawdziwie okresu przedświątecznego, z autentycznym poczuciem dawania, pomocy, pojęcie sensu dawania.
 7. Pomoc dzieciom w Afryce, umożliwienie im nauki i zabawy poprzez pomoc dla placówek oświatowych w tamtych stronach. Dla wolontariuszy: docenienie własnej sytuacji, wdzięczność, rozwijanie wiedzy o innych częściach świata i warunkach życia ludzi tamże, budowanie poczucia, że nasza pomoc nie powinna mieć granic i obejmować może cały świat.
 8. Opieka nad środowiskiem – sprzątanie i dbałość o Tatry, nasze wspólne dobro. Dla wolontariuszy: ważna nauka ekologii i dbania o środowisko, poczucie dbałości o wspólne dobro.
Skip to content