Loading...

Dodatkowe dni wolne

Dodatkowe dni wolne od zajęć dydaktycznych w roku szkolnym 2022/2023

Podstawa prawna:

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz.U. z 2017 r., poz. 1603), § 5 ust. 1 pkt 1.

L.p.DataDzień tygodnia
1.31 października 2022 r.poniedziałek przed uroczystością Wszystkich Świętych
2.02 listopada 2022 r.środa po Uroczystości Wszystkich Świętych
3.02 maja 2023 r.wtorek po 01 maja i przed 03 maja  
4.23, 24, 25 maja 2023 r. wtorek, środa, czwartek – egzamin ósmoklasisty  
5.26 maja 2023 r.piątek po egzaminie ósmoklasisty  
6.9 czerwca 2023 r.piątek po Bożym Ciele  

Dyrektor szkoły podstawowej, po zasięgnięciu opinii rady szkoły, a gdy rada nie została powołana – rady pedagogicznej, również rady rodziców i samorządu uczniowskiego, biorąc pod uwagę warunki lokalowe i możliwości organizacyjne szkoły, może, w danym roku szkolnym, ustalić dodatkowe dni wolne od zajęć dydaktyczno-wychowawczych w wymiarze do 8 dni; może równie ustalić mniejszą liczbę dni wolnych od zajęć, np. 6. 

s. Alicja Antosik
Dyrektor szkoły